Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

01 apr 2022

Grønlands Landsret

Vold - K 189/20

En 34-årig mand blev idømt anstaltsanbringelse i 4 måneder, da han i forening havde slået forurettede i hovedet samt sparket ham i hovedet, imens han lå på jorden.

Af Grønlands Landsrets dom af 24. august 2021 fremgår følgende: 

Landsretten er enig med kredsretten i, at det må anses for bevist, at tiltalte er skyldig i vold som beskrevet i anklageskriftet med de præciseringer, at volden er begået i forening med to andre mænd, og at tiltalte har tildelt forurettede et spark. Ved vurderingen har landsretten navnlig lagt vægt på forklaringerne fra begge mænd samt de lægelige oplysninger i sagen.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen taler det i skærpende retning, at tiltalte tidligere er dømt for vold. De tidligere domme vedrører forhold, der er begået før og efter den episode, som denne sag omhandler. Det taler endvidere i skærpende retning, at forholdet i denne sag er begået kort tid efter, at tiltalte blev prøveløsladt fra en tidligere dom om blandt andet vold.

Det forhold, som denne sag omhandler er begået i marts 2018, hvilket snart er 3 ½ år siden. Der er ikke grundlag for at antage, at den lange sagsbehandlingstid skyldes tiltaltes forhold. Tiltalte er den 29. maj 2020 dømt i en anden kriminalsag, som blandt andet omhandler vold. Den anstaltsanbringelse, som han blev idømt den 29. maj 2020 er afsonet.

Efter en samlet vurdering besluttede landsretten at fastsætte en særskilt foranstaltning for det forhold, der er omhandlet i denne sag og at fastsætte foranstaltningen til samfundstjeneste i 100 timer, som skal udføres indenfor en længestetid på 12 måneder, jf. kriminallovens § 88, jf. §141, stk. 1.

Tiltalte skal desuden underkaste sig tilsyn af kriminalforsorgen i 2 år. Tilsynstiden fortsætter, når længstetiden for arbejdspligtens opfyldelse er udløbet, jf. kriminallovens § 141, stk. 2.

Tiltalte skal i tilsynstiden undergive sig afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller lignende stoffer, om nødvendigt i særlig institution eller på hospital i Grønland efter bestemmelse af kriminalforsorgen, jf. kriminallovens § 141, stk. 2, jf. § 135, stk. 1, nr. 1.

Han skal endvidere i tilsynstiden afholde sig fra misbrug af alkohol, narkotika eller lignende stoffer, jf. kriminallovens § 141, stk. 2, jf. § 136, nr. 1.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten især lagt vægt på, at der er tale om et groft voldsforhold, som er begået i forening med en anden person, at tiltalte flere gange har været foranstaltet for personfarlig kriminalitet, og at forholdet er begået kort tid efter, at han blev prøveløsladt. Endvidere har landsretten lagt vægt på, at denne sag har haft en urimelig lang sagsbehandlingstid.

Landsretten er enig med kredsretten i, at forurettede har krav på godtgørelse for svie og smerte i 7 dage. Godtgørelsen fastsættes efter taksten i 2021 til 1.505 kr.

Kredsrettens dom stadfæstes med de ændringer, at foranstaltningen fastsættes til samfundstjeneste, og at godtgørelsen til forurettede for svie og smerte forhøjes til 1.505 kr.

Tiltalte skal efter kriminalforsorgens nærmere bestemmelse udføre 100 timers ulønnet samfundstjeneste indenfor en længstetid på 12 måneder.

 

Sagsnummer: K 189/20

Domme med forklaringer