Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 feb 2022

Grønlands Landsret

Voldtægt ved tilsnigelse - K 122/21

En 56-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 2 måneder. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år, såfremt tiltalte ikke begår ny lovovertrædelse.

Af Grønlands Landsrets dom af 24. august 2021 fremgår følgende: 

På baggrund af forklaring afgivet af vidnet sammenholdt med forklaring afgivet af tiltalte er det bevist, at tiltalte havde til hensigt at skaffe sig samleje med forurettede, der på grund af beruselse og træthed befandt sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Det er ikke bevist, at tiltalte rent faktisk skaffede sig samleje.

Tiltalte har herefter overtrådt kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, jf. § 12.

Godtgørelse for tort efter erstatningsansvarsloven § 26 til forurettede fastsættes herefter til 10.000 kr. 

Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder fastsættes foranstaltningen herefter til anbringelse i anstalt i 2 måneder, betinget med en prøvetid på 1 år, jf. kriminallovens § 129, jf. § 130.

 

Sagsnummer: K 122/21

Domme med forklaringer