Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 mar 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om blufærdighedskrænkelse - K 173/21

En 65-årig mand blev idømt 60 dages anbringelse i anstalten for domfældte for flere forhold af blufærdighedskrænkelse.

Af Grønlands Landsrets dom af 9. september 2021 fremgår følgende: 

Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten i skærpende retning lagt betydelig vægt på omfanget af krænkelserne og på den ledende position, som tiltalte havde i partiet. Landsretten har i relation hertil fundet det godtgjort, at tiltalte har udnyttet sin position over for både ansatte og frivillige i partiet, og at de forurettede kvinder har været bange for at anmelde ham af frygt for eventuelle repressalier.

I formildende retning har landsretten lagt vægt på, at krænkelserne over for en kvinde er begået tilbage i 2015.

At tiltalte ikke tidligere er foranstaltet, og at han har særdeles gode personlige forhold kan ikke i nærværende sag føre til, at anbringelsen gøres betinget.

Herefter og henset til karakteren af den begåede kriminalitet fastsættes foranstaltningen til 40 dages anbringelse i anstalt.

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1, betaler statskassen sagens omkostninger.

Kredsrettens dom ændres således, at tiltalte frifindes i forhold 2, og delvist frifindes i forhold 3.

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom for så vidt angår skyldsspørgsmålet.

Tiltalte foranstaltes med anbringelse i anstalt i 40 dage.

 

Sagsnummer: K 173/21

Domme med forklaringer