Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 mar 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om overtrædelse af levnedsmidler - K 069/21

En 53-årig mand var tiltalt i forening med 3 andre for erhvervsmæssigt at have tilvirket, opbevaret, transporteret og forhandlet levnedsmidler uden godkendelse af landsstyret.

Af Grønlands Landsrets dom af den 3. september 2021 fremgår følgende:

Forhold 1 indeholder derudover en tiltale for overtrædelse af den omhandlede bekendtgørelses § 22, stk. 1-3, og denne bestemmelse gælder også for virksomhed omfattet af § 1, stk. 7. Gerningsbeskrivelsen i anklageskriftet i forhold 1 indeholder imidlertid ikke som foreskrevet i § 437 i retsplejelov for Grønland en nærmere angivelse af et forhold, der eventuelt kunne medføre en bøde efter denne bestemmelse, og allerede af denne grund kan tiltalte ikke findes skyldig i overtrædelse af bekendtgørelsens § 22, stk. 1-3.

Tiltalte frifindes herefter i sagens forhold 1.

Med samme begrundelse som anført ovenfor finder landsretten heller ikke at kunne afvise, at tiltaltes aktiviteter i Nuuk er omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 7, om direkte salg mellem fanger og forbruger, således at bekendtgørelsens § 3, stk. 1 og 2, ikke finder anvendelse.

Tiltalte frifindes herefter i sagens forhold 2.

Med hensyn til sagens forhold 3 lægger landsretten på baggrund af VFMG´s kontrolrapport af 30. april 2020 og sagens øvrige oplysninger, herunder tiltaltes forklaring, til grund, at kød, som tiltalte agtede at sælge blandt andet på Brættet, i et vist omfang lå direkte på gulvet i containeren, og at dette kød som følge heraf var uegnet til menneskeføde. Tiltalte findes i det anførte omfang at have gjort sig skyldig i forsøg på overtrædelse af § 17 i bekendtgørelsen.

Bøden, der fastsættes i medfør af inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2019 § 56, stk. 1-3, jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder § 38, stk. 1, jf. § 17, jf. § 12 i kriminallov for Grønland, findes passende at kunne udmåles til 10.000 kr.

Dom afsagt af Retten i Grønland i sagen mod tiltalte ændres, således at bøden nedsættes til 10.000 kr.

 

Sagsnummer: K 069/21

Domme med forklaringer