Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 maj 2022

Grønlands Landsret

Foranstaltes med ulønnet samfundstjeneste i 40 timer - K 195/20

En 21-årig mand blev af Qeqqa Kredsret idømt betinget dom på 40 dage med en prøvetid på 1 år for at have brugsstjålet forskellige køretøj både i Sisimiut og Kangerlussuaq samt spirituskørsel. Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet samt skærpelse.

Af Grønlands Landsrets dom af 17. september 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte blev ved Qeqqa Kredsrets dom af 1. september 2020 idømt 40 dages betinget anbringelse i anstalt for to tilfælde af tyveri og to tilfælde af brugstyveri (forhold 1-4). Tiltalte blev samtidig frifundet for yderligere to tilfælde af brugstyveri og to tilfælde af spirituskørsel (forhold 5-8). For landsretten har sagen været behandlet som en udmålingsanke vedrørende forhold 1-4 og en bevisanke for så vidt angår forholdene 5-8. 

Efter tiltaltes erkendelse, der støttes af de øvrige oplysninger i sagen, herunder navnlig forklaringen fra politiassistent Patrick Abrahamsen finder landsretten det bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale. 

Tiltalte findes således skyldig i at have brugsstjålet en Toyota Hilux og en ATV, ligesom han er skyldig i at have ført begge køretøjer med en alkoholpromille på mindst 1,54. 

Henset til oplysningerne om tiltaltes særdeles gode personlige forhold, herunder oplysningerne om, at han har færdiggjort en uddannelse som erhvervsfisker, at han er flyttet fra Kangerlussuaq, og at han har nedsat sit forbrug af alkohol, finder retten, at foranstaltningen passende kan fastsættes til en dom til samfundstjeneste. 

Det forhold, at der er tale om flere forhold til samtidig påkendelse, ændrer ikke herved. 

Tiltalte skal herefter udføre ulønnet samfundstjeneste i 40 timer inden for en længstetid på 4 måneder. Tiltalte skal endvidere undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen i en periode på 1 år, jf. kriminallovens § 141, stk. 1 og 2. 

Tiltalte idømmes derudover en bøde på 34.000 kr., jf. færdselslovens § 9 og kriminallovens § 102, jf. § 127, stk. 2 og 3. Ved fastsættelsen af bøden har landsretten taget udgangspunkt i tiltaltes indtægtsforhold på gerningstidspunktet og på den økonomiske vinding ved salget af ATV’en i forhold 4. 

Henset til, at tiltalte i to tilfælde har ført motordrevet køretøj med en promille på mere end 1,20 frakendes han førerretten ubetinget i en periode på 1 år og 6 måneder regnet fra endelig dom. 

 

Sagsnummer: K 195/20

Domme med forklaringer