Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

20 maj 2022

Grønlands Landsret

Indbrudstyveri, røveri samt blufærdighedskrænkelse - K 159/21

En 24-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt til anbringelse i anstalten i 3 år og 6 måneder for røveri, tyverier samt blufærdighedskrænkelse. Tiltalte har påstået frifindelse i sagens forhold 9 og formildelse i øvrigt.

Af Grønlands Landsrets dom af 20. september 2021 fremgår følgende: 

Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder finder landsretten, at foranstaltningen for tiltalte bør fastsættes til anbringelse i anstalt i 2 år og 9 måneder. Landsretten har ved fastsættelsen heraf lagt betydelig vægt på, at der er tale om bl.a. to røverier begået i private hjem samt flere tyverier og indbrud, at flere af forholdene er begået i forening, og at tiltalte tidligere er foranstaltet for ligeartet kriminalitet. 

Af de grunde, som kredsretten har anført, kan landsretten tiltræde, at foranstaltningen for tiltalte2 er fastsat til 1 år og 3 måneders anbringelse i anstalt og stadfæster på den baggrund denne del af kredsrettens dom.  

Efter erstatningsansvarslovens § 26 kan der kræves tort ved retsstridige krænkelser af en andens frihed, ære eller person. Der stilles efter praksis krav om, at handlingen er af særligt krænkende karakter. 

Landsretten finder, at den blufærdighedskrænkelse, som tiltalte er fundet skyldig i at have udsat pigen for, ikke er af en sådan karakter, at den berettiger til en godtgørelse for tort. Landsretten har herved lagt vægt på, at der er tale om befølinger på låret uden på tøjet. Det forhold, at der er tale om blufærdighedskrænkelse af et barn på 12 år, kan ikke føre til et andet resultat. 

Tiltalte frifindes på den baggrund for påstanden om tort.  

Med ovenstående ændringer stadfæstes kredsrettens dom. 

 

Sagsnummer: K 159/21

Domme med forklaringer

 

 

 

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

 

Kredsrettens dom ændres således, at Mario Nuko foranstaltes med anbringelse i anstalt i 2 år og 9 måneder, og at han frifindes for påstanden om tort. 

 

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.