Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

06 maj 2022

Grønlands Landsret

Trusler og vold - K 193/21

En 26-årig mand blev i Qaasuitsoq idømt med 40 times samfundstjeneste at have fremsat trusler mod en mand, idet han udtalte på grønlansk "Toqutsissuakkit" oversat til dansk "Jeg sørger for du bliver slået ihjel" eller lignede, hvilken var egnet til at fremkalde alvorligt frygt for mandens liv.

Af Grønlands Landsrets dom af 15. september 2021 fremgår følgende: 

Indledningsvist bemærker landsretten, at den bevisbedømmelse, som landsretten i medfør af retsplejelovens § 548, stk. 1, skal foretage, kan bestå i oplæsning af de for kredsretten afgivne forklaringer, og der stilles efter bestemmelsen ikke krav om, at vidnerne indkaldes for landsretten på ny.

Forhold 1

Landsretten finder, at anklagemyndigheden mod tiltaltes benægtelse ikke har ført det til domfældelse nødvendige bevis. Landsretten har herved lagt vægt på, at det ikke ved vidnets forklaring er tilstrækkelig godtgjort, at tiltalte har truet manden på den i anklageskriftet angivne måde. Det er herved navnlig indgået i grundlaget for landsrettens vurdering, at vidnet har forklaret divergerende i forhold til, hvorvidt hun rent faktisk hørte truslen blive fremsat.

På den baggrund frifindes tiltalte i dette forhold.

Forhold 2

Anklagemyndigheden har påstået frifindelse for den af tiltalen, der vedrører et slag på mandens højre underarm, hvilket landsretten tager til følge.

Landsretten lægger til grund, at der den pågældende morgen var nogle uoverensstemmelser mellem tiltalte og manden. Som sagen er forelagt for retten, finder landsretten imidlertid ikke, at det med sikkerhed kan lægges til grund, at tiltalte har udsat manden for et kvælertag som beskrevet i anklageskriftet. Landsretten har herved lagt vægt på, at vidnets forklaring, således som den fremgår af kredsrettens retsbog, ikke på tilstrækkelig vis understøtter, at den beskrevne vold skulle have fundet sted.

Tiltalte frifindes på den baggrund ligeledes i dette forhold.

 

Sagsnummer: K 193/21

Domme med forklaringer