Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

31 jan 2022

Grønlands Landsret

Anklagemyndigheden frifindes fra Landsretten - K 285/21

En 22 årig mand blev ved Qeqqa Kredsret idømt for tyveri og bøde. Af den 2. juli 2019 blev tiltalte frifundet for kriminallovens § 112 – røveri, men blev dømt for kriminallovens § 102 – tyveri og idømt bøde.

Af Grønlands Landsrets dom af 31. januar 2022 fremgår følgende: 

Ved Qeqqa Kredsrets dom af 2. juli 2016 blev den erstatningssøgende frifundet for den rejste tiltalte for røveri, jf. kriminallovens § 112, stk. 1, nr. 1, men i stedet fundet skyldig i tyveri, jf. kriminallovens § 102, hvilket blev stadfæstet af Grønlands Landsret den 26. november 2019. Det fremgår af Grønlands Landsrets dom af 26. november 2019, at det er lagt til grund, at de tiltalte ikke har udøvet vold eller fremsat trusler herom, hverken direkte eller indirekte, hvorfor gerningsindholdet i kriminallovens § 112 ikke er realiseret. På baggrund af karakteren af tyveriet, herunder at der var tale om et groft tyveri begået af tre tiltalte i forening, og at de tiltalte var maskerede under tyveriet, forhøjede Grønlands Landsret straffen til 30 dages anstaltsanbringelse.

Det lægges til grund, at manden blev tilbageholdt den 29. april 2019 indtil den 2. juli 2019, og at frihedsberøvelsen i alt varede 65 dage (begge dage inklusiv). Frihedsberøvelsen har derfor varet væsentligt længere end den idømte anstaltsanbringelse, og manden har herefter som udgangspunkt krav på erstatning for uberettiget frihedsberøvelse, jf. retsplejelovens § 486, stk. 2.

Erstatningen kan dog nedsættes eller nægtes, hvis manden selv har givet anledning til tilbageholdelsen, jf. retsplejelovens § 486, stk. 3.

Det fremgår af sagen, at manden indledningsvis under afhøring den 24. april 20219 nægtede kendskab til sagen. Manden blev af et vidne umiddelbart identificeret som værende til stede hos medsigtede mand, hvorfor manden blev genafhørt senere samme dag den 24. april 2019, hvor han igen nægtede kendskab til sagen. Grønlands Landsret besluttede den 29. april 2019, at manden skulle tilbageholdes til den 27. maj 2019, idet der var begrundet mistanke om, at han havde overtrådt kriminallovens bestemmelse om røveri, og fordi der på daværende tidspunkt var mindst en gerningsmand, der ikke var identificeret, hvorfor der var begrundet mistanke om, at manden på fri fod ville vanskeliggøre efterforskningen af sagen, navnlig ved at advare andre. Under genafhøring den 3. maj 2019 erkendte manden sigtelsen, og var herefter indforstået med fortsat tilbageholdelse indtil der blev afsagt dom i sagen.

Tyveriet blev begået af tre gerningsmænd i forening, der alle var sortklædte, herunder iført sorte handsker, ansigtsmaskering og sorte hætter. Det fremgår af den fremviste video, at de tre gerningsmænd kom løbende ind i butikken, hvorefter den ene gik direkte bag skranken og hen til ekspedienten, der stod ved kassen, imens de to andre gerningsmænd forsvandt længere ind i butikken. Gerningsmanden bag disken tømte kassen for kontanter, hvorefter alle tre gerningsmænd løb ud igen. Den fremviste video er uden lyd, men ekspedienten, vidnet, har for Grønlands Landsret den 26. november 2019 forklaret, at den gerningsmand, der kom bag disken, råbte ”hvis du åbner kassen, så sker der ikke noget” og ”Åbn kassen. Skynd dig”, lige da gerningsmændene var kommet ind i butikken, og at hun tænkte, hvad han mon ville gøre ved hende. Efter forklaringerne afgivet for Grønlands Landsret den 26. november 2019, lægger landsretten også til grund, at alle tre gerningsmænd aftalte, at de skulle begå et tyveri i Brugseneeraq, og at de sammen udvalgte det tøj, de ville iklædes under tyveriet, hvorefter de sammen kørte til og fra Brugseneeraq.

Landsretten finder herefter efter en samlet vurdering, at manden i forbindelse med tyveriet samt i perioden indtil kredsrettens dom, har udvist en sådan uforsigtighed og mistankepådragende adfærd, at han måtte påregne, at der var en risiko for tilbageholdelse, og at han ligeledes måtte påregne at der kunne blive tale om en længevarende tilbageholdelse som følge af forholdets objektive omstændigheder, der umiddelbart havde karakter af et røveri. Landsretten finder som følge heraf, at den erstatningssøgende manden har udvist en sådan grad af egen skyld, at han ikke har krav på erstatning for tilbageholdelsen, jf. retsplejelovens § 486, stk. 3.

Det forhold, at manden blev tiltalt for røveri, men kun fundet skyldig i tyveri, og at han til Grønlands Landsret den 26. november 2019 har forklaret, at han bare gik med strømmen og tænkte ikke så meget over, at det kunne påvirke ekspedienten, at han først begyndte at tænke over det, da han blev ædru, og at han ikke er typen, der begår sådan nogle ting, kan ikke føre til et andet resultat.

Anklagemyndigheden frifindes.

 

Sagsnummer: K 285/21

Domme med forklaringer