Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 okt 2022

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt en bøde på 15.000 kr. - K 118/22

En 66 årig mand blev idømt til at betale en bøde på kr. 30.000,- for at have undladt at holde behørigt udkig, idet han sejlede med for høj hastighed, henset til at det var mørkt og at han sejlede i et farvand hvor der er risiko for isskosser, hvorved han forårsagede en søulykke.

Af Grønlands Landsrets dom af 25. oktober 2022 fremgår følgende: 

Efter de afgivne forklaringer lægger landsretten til grund, at der udover tiltalte, som var skipper, og mandlig vidne var to personer om bord på Polartut på den omhandlede sejltur. Båden sejlede med 28 knop, da den sejlede på en genstand, som lå i vandet. Påsejlingen medførte skader på båden, og kvindelig vidne og tiltalte kom til skade.

Det er uvist, hvilken genstand, der blev påsejlet, men det må efter bevisførelsen anses for utvivlsomt, at skaderne på båden og på de ombordværende skyldes, at Polartut påsejlede en genstand, der lå i vandet.

Tiltalte har forklaret, at han stod ved skibets rat og holdt udkig under sejladsen, herunder da påsejlingen skete. Ingen af de øvrige ombordværende har forklaret, at tiltalte var uopmærksom eller fraværende under sejladsen. Herefter, og da det forhold, at en genstand blev påsejlet i mørke, mens der var vind af en vis styrke, ikke i sig selv beviser, at der ikke blev holdt behørigt udkig, frifindes tiltalte for den del af tiltalen i forhold et, der omhandler manglende udkig.

Efter bevisførelsen, herunder Søfartsstyrelsens udtalelse, anser landsretten det for bevist, at søulykken skete, fordi tiltalte sejlede med en fart, der under de givne forhold ikke kunne anses for sikker, og at der herved er sket overtrædelse af bekendtgørelse om søvejsregler bilag 1, kapitel B, regel 6, og af søsikkerhedslovens § 29, stk. 1. Efter Søfartsstyrelsens udtalelse må forseelsen anses for at være grov.

Tiltalte og mandlig vidne har forklaret, at mandlig vidne fungerede som besætningsmedlem, efter at Polartut sejlede fra Narsaq den omhandlede aften. Herefter, og da der ikke er fremkommet oplysninger om, at mandlig vidne ikke opfyldte kravene til et besætningsmedlem, finder landsretten, at det ikke kan anses for bevist, at tiltalte har overtrådt bekendtgørelsen om besætningsfastsættelsen, og derfor frifindes han i sagens forhold to.

Bøden fastsættes til 15.000 kr., jf. anordning om søsikkerhed § 29, stk. 1 og § 32 og bekendtgørelse om søvejsregler § 4, stk. 1, jf. § 2. Landsretten har lagt vægt på navnlig, at søulykken ikke førte til alvorlige skader, og at forholdet er begået for mere end 5½ år siden.

Tiltalte idømmes en bøde på 15.000 kr.

 

Sagsnummer: K 118/22

Domme med forklaringer