Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 dec 2022

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 3 måneder - K 136/22

En 17 årige mand blev ved kredsretten foranstaltet med anbringelse i anstalt i 60 dage for at have haft samleje med og andet seksuelt forhold til en pige, født den 28. september 2006, samt at have tiltvunget sig samleje med en anden pige, født den 6. januar 2007.

Af Grønlands Landsrets dom af 14. december 2022 fremgår følgende: 

Vedrørende forhold 1

Efter bevisførelsen er landsretten enig i kredsrettens bevisvurdering af de af kredsretten anførte grunde.

Vedrørende forhold 2

Efter bevisførelsen, navnlig pigens troværdige forklaring, sammenholdt med politiattesten, finder landsretten, at tiltalte i kraft af sin fysiske og psykiske overlegenhed har udnyttet sin position til ved mekanisk vold at tiltvinge sig samleje med den 14-årige pige under delvis fastholdelse af hendes arme og ved, efter at have taget tøjet af hende, at presse hende med sin kropsvægt ned på sengen, hvorefter hun ikke kunne rejse sig, alt med de i politiattesten anførte skader til følge.

Trods pigens ringe fysiske modstand, og selvom hun ikke sagde fra verbalt, må tiltalte have indset, at hun ikke ønskede at have samleje med ham, allerede da hun fjernede hans hænder under optakten. Henset til, at tiltalte fortsatte samlejet, selvom han vidste, at det var første gang, og at det gjorde ondt på hende, må det i hvert fald på dette tidspunkt have stået ham klart, at det blev gennemtvunget mod hendes vilje.

Tiltalte kendte pigens storebror og vidste, at hun var et par år yngre end ham. Herefter, og da han på samme tidspunkt var sigtet for et andet forhold af samleje med barn under 15 år, uden det gav ham anledning til at udvise særlig agtpågivenhed, finder landsretten, at han burde have vidst, at hun var under 15 år. 

Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet med den ændring, at han først pressede pigen ned i sengen, efter at have taget tøjet af hende.

Domfældelse for voldtægt medfører en ubetinget foranstaltning.

Ved udmåling af længden heraf er der i skærpende retning lagt vægt på, at tiltalte begik voldtægten mod et barn under 15 år, efter at være blevet sigtet for at have haft samleje med et andet barn under 15 år. I formildende retning er der lagt vægt på, at der er tale om et mildt tilfælde af voldtægt med en lav grad af forsæt, at tiltalte var henholdsvis 16 og 17 år, da forholdene blev begået, at han ikke tidligere er foranstaltet, og at han i 2017 som 13-årig oplevede et personligt traume ved at være eneste overlevende på et skib efter et forlis, hvor han mistede både sin mor og sin stedfar, hvilket traume han endnu ikke har modtaget behandling for. 

Af disse særlige grunde idømmes tiltalte ubetinget anstaltsanbringelse i 3 måneder med efterfølgende tilsyn af kriminalforsorgen i 2 år på vilkår, at tiltalte efter kriminalforsorgens nærmere bestemmelse undergiver sig psykologisk behandling, jf. Kriminallovens § 144, stk. 1, jf. 145, stk. 1, jf. § 135, stk.1, nr. 3 for overtrædelse af samme lovs § 79 og § 77, stk. 1, nr. 1, jf. § 79.

Godtgørelse for tort

Vedrørende pige nr. 2 stadfæstes kredsrettens afgørelse.

Vedrørende pige nr. 1 udmåles godtgørelsen efter praksis til 100.000 kr.

Tiltalte idømmes anbringelse i anstalten i 3 måneder. Han undergives efterfølgende tilsyn i 2 år af kriminalforsorgen og skal efter kriminalforsorgens nærmere bestemmelse i tilsynsperioden undergive sig psykologisk behandling.

Tiltalte skal i godtgørelse for tort betale 20.000 kr. til pigen på 14 år.

Tiltalte skal i godtgørelse for tort betale 100.000 kr. til pigen på 15 år.

 

Sagsnummer: K 136/22

Domme med forklaringer