Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

06 dec 2022

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalten i 1 år og 3 måneder - K 184/22

En 22 årig mand blev ved kredsretten idømt anstaltanbringelse i 1 år og 9 måneder, da han ved vold eller trussel om vold havde tiltvunget sig andet seksuelt forhold end samleje og forsøgt at tiltvinge sig samleje med sin ekskæreste. Han skal betale tortgodtgørelse til ekskæresten på 100.000 kr.

Af Grønlands Landsrets dom af 6. december 2022 fremgår følgende: 

Vedrørende foranstaltningen

Tiltalte er i kredsretten blandt andet dømt for voldtægt for ved vold at have tiltvunget sig andet seksuelt forhold end samleje med sin ekskæreste, jf. kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1).

Udgangspunktet for en sådan forbrydelse er anstaltsanbringelse. Landsretten har ikke fundet grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Af politiets dagsbefaling fremgår en vejledende udmåling i denne sagstype efter praksis på 1 års anstaltsanbringelse. Som skærpende omstændighed har retten lagt vægt på, at tiltalte, foruden fastholdelse, brugte halsgreb med mærker til følge som middel til at gennemføre sit forehavende. Af formildende omstændigheder har landsretten lagt vægt på tiltaltes unge alder og på, at han ikke tidligere er foranstaltet.

Landsretten finder herefter, at anbringelse i anstalten i 1 år 3 måneder er en passende foranstaltning.

Vedrørende godtgørelse for tort

Landsretten stadfæster kredsrettens afgørelse om godtgørelse for tort, der er i overensstemmelse med praksis.

Vedrørende erstatningspåstanden

Landsretten stadfæster kredsrettens afgørelse og er enig i begrundelsen.

Qaasuitsoq Kredsrets dom af 28. juni 2022 stadfæstes med den ændring, at tiltalte idømmes anbringelse i anstalten i 1 år og 3 måneder.

 

Sagsnummer: K 184/22

Domme med forklaringer