Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 feb 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 283/21

En 34 årig mand blev idømt en bøde på 5.500 kr. samt skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 6 måneder fra endelig dom for at have ført køretøjet med en hastighed af mindst 57 km/t, selv om det ved færdselstavle ikke måtte overstige 30 km/t.

Af Grønlands Landsrets dom af 10. februar 2022 fremgår følgende:

For landsretten har sagen været behandlet som udmålingsanke. Tiltalte er i kredsretten dømt for overtrædelse af færdselslovens § 23, stk. 1, jf. § 29, stk. 3 og § 13, stk. 1, ved uden at have medbragt et gyldigt kørekort under kørslen, at have ført køretøjet med en hastighed af mindst 57 km/t, selvom det ved færdselstavle var angivet, at hastigheden ikke måtte overstige 30 km/t, hvilket udgør en hastighedsoverskridelse på 90%.

Landsretten er enig med kredsretten i, at bøden skal fastsættes til 5.500 kr. for forseelserne.

Udgangspunktet er, at tiltalte skal frakendes førerretten ubetinget, jf. færdselslovens § 60, stk. 1, nr. 4, idet tiltalte har foretaget nye overtrædelser i prøvetiden for en betinget frakendelse.

Tiltalte har hertil gjort gældende, at der foreligger sådanne særligt formildende omstændigheder, at frakendelsen undtagelsesvis kan ske betinget, jf. færdselslovens § 60, stk. 2. Tiltalte har til støtte herfor henvist til, at den tidligere dom er en udeblivelsesdom, hvortil der forelå særlige omstændigheder, herunder dødsfald i familien, og at han har brug for sit kørekort til at varetage sit arbejde og bistå sin familie, herunder sin demente mor. Tiltalte har også henvist til de særlige grønlandske forhold.

Landsretten finder ikke, at de påberåbte forhold efter praksis kan anses som sådanne særligt formildende omstændigheder, at der undtagelsesvis er grundlag for efter færdselslovens § 60, stk. 2, at gøre frakendelsen betinget. Tiltalte skal derfor ubetinget frakendes retten til at føre køretøj. Frakendelsestiden findes passende fastsat.

Landsretten stadfæster derfor kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 283/21

Domme med forklaringer