Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 feb 2022

Grønlands Landsret

40 dages betinget anstaltsanbringelse - K 262/21

Tiltalte blev ved Qaasuitsoq kredsret idømt anbringelse i anstalt i 5 måneder for blufærdighedskrænkelse, vold samt trusler.

Af Grønlands Landsrets dom af 15. februar 2022 fremgår følgende:

Landsretten anser det for bevist, at tiltalte har begået blufærdighedskrænkelse ved at have befølt pigen enkelte gange på brysterne uden på tøjet, som beskrevet i sagens forhold et. Landsretten finder, at det ikke er bevist med den sikkerhed, der skal til for domfældelse, at tiltalte har haft forsæt til blufærdighedskrænkelse ved at have befølt pigen på ballerne. Herefter, og da kredsrettens frifindelse for berøringer på brysterne under tøjet ikke er anket, frifindes tiltalte for den del af tiltalen i sagens forhold et, der omhandler andre befølinger end enkelte berøringer på brysterne uden på tøjet.

Ved bevisvurderingen i sagens forhold 1 har landsretten navnlig lagt vægt på, at pigen har afgivet skiftende forklaringer, og heller ikke ved den seneste afhøring har kvinden forklaret selvstændigt og tydeligt om seksualiserede berøringer andre steder end på brysterne.

Landsretten finder endvidere, at det ikke er bevist med den sikkerhed, der må kræves for domfældelse, at tiltalte har begået vold mod kvinden som beskrevet i sagens forhold to. Landsretten har navnlig lagt vægt på, at kvinden ikke har afgivet en klar og detaljeret forklaring om, hvad der skete under den omtalte episode, eller hvornår episoden fandt sted. Endvidere adskiller kvindens forklaring sig på væsentlige punkter fra vidnets forklaring om episoden.

I sagens forhold tre finder to af landsrettens dommere, at det ikke er bevist med den sikkerhed, der skal til for domfældelse, at tiltalte har begået vold som beskrevet i anklageskriftet. Disse dommere har navnlig lagt vægt på, at forurettede har afgivet skiftende forklaringer om episoden, herunder om, hvordan hun og tiltalte var placeret i forhold til hinanden. Endvidere afviger forurettedes forklaring på væsentlige punkter fra den forklaring, der er afgivet af vidnet. Herefter finder disse dommere, at det er betænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han ved et uheld kom til at ramme forurettede i forbindelse med, at han ville returnere hendes mobiltelefon.

En dommer stemmer for at stadfæste kredsrettens bevisresultat i sagens forhold 3 af de grunde, der er angivet af kredsretten. Der afsiges dom efter flertallets afgørelse.

Efter bevisresultatet fastsættes foranstaltningen til 40 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år, jf. kriminallovens § 129, stk. 1 og 2, jf. § 84, stk. 1. Landsretten har navnlig lagt vægt på, at der er tale om befølinger på brysterne uden på tøjet, som er foretaget af et nærtstående familiemedlem, der var betydelig ældre end pigen, og som hun burde kunne have tillid til.

Tortgodtgørelsen fastsættes efter krænkelsens karakter og efter praksis i lignende sager til 5.000 kr.

Tiltalte idømmes 40 dages betinget anstaltsanbringelse. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år. 

 

Sagsnummer: K 262/21

Domme med forklaringer