Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 feb 2022

Grønlands Landsret

Landsretten fastsatte ikke en ny foranstaltning i denne sag - K 291/21

En 28 årig mand blev frifundet i sagen om socialt bedrageri, da han i 2016 for egen vindings skyld på svigagtig måde at have bestemt Sermersooq Kommune til at udbetale 32.353,28 kr. i sociale ydelser uden at være berettiget hertil.

Af Grønlands Landsrets dom af 22. februar 2022 fremgår følgende:

Tiltalte har forklaret, at hun modtog 32.353,28 kr. i sociale ydelser fra Kommuneqarfik Sermersooq i 2016.

På baggrund af oplysningerne i Kommuneqarfik Sermersooqs redegørelse af 27. januar 2020 (bilag 1.16) lægger landsretten til grund, at tiltalte var på barsel fra januar til juni 2016, og at hun i den periode modtog barselsdagpenge. Det fremgår videre af samme bilag, at tiltalte begyndte at modtage offentlig hjælp fra juli 2016, og at hun i perioden fra juli til december 2016 uberettiget modtog 21.910,18 kr.

Efter tiltaltes forklaring lægger landsretten til grund, at hun i perioden fra juli til udgangen af 2016 boede i blok D sammen med faderen til sine børn. Ud fra hendes forklaring kan det endvidere lægges til grund, at familien i en længere periode, som begyndte før 2016 havde opsparet et større beløb. De opsparede midler stammede fra indtægter, familien fik fra blandt andet Oddset og løn for deres arbejde med agning.

Efter tiltaltes forklaring lægger landsretten endvidere til grund, at hun ikke oplyste kommunen om familiens opsparing eller lønindtægter, selv om hun i februar 2015 havde underskrevet en tro og love erklæring om, at hun ville oplyse kommunen om blandt andet sine økonomiske forhold, herunder oplysninger om at hun havde fået arbejde eller erhvervet formue. I samme erklæring var hun blevet oplyst om, at hun var forpligtet til at orientere kommunen om ændringer i sine private forhold, der kunne medføre, at den offentlige hjælp skulle indskrænkes eller ophøre.

Herefter, og da det efter kommunens oplysninger må lægges til grund, at tiltalte ikke ville have modtaget offentlig hjælp til overlevelse, hvis tiltalte havde overholdt forpligtelsen til at oplyse kommunen om sine reelle økonomiske forhold, finder landsretten, at det må anses for bevist, at tiltalte har begået bedrageri som beskrevet i anklageskriftet, dog kun med hensyn 21.910,18 kr.

Tiltalte afsoner en dom på 1 år og 3 måneder, som hun blev idømt ved Sermersooq Kredsrets dom af 26. maj 2021. Henset til denne sags karakter og alder anser landsretten den idømte foranstaltning for tilstrækkelig, og derfor fastsætter landsretten ikke en ny foranstaltning i denne sag.

Da tiltalte ved bedrageri har påført Kommuneqarfik Sermersooq et tab på 21.910,18 kr., og da erstatningsbetingelserne anses for opfyldt, skal tiltalte inden 4 uger betale 21.910,18 kr. i erstatning til Kommuneqarfik Sermersooq.

Den foranstaltning, som tiltalte er idømt ved Sermersooq Kredsrets dom af 26. maj 2021 anses for at være tilstrækkelig.

Tiltalte skal inden 4 uger betale 21.910,18 kr. i erstatning til Kommuneqarfik Sermersooq.

 

Sagsnummer: K 291/21

Domme med forklaringer