Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 feb 2022

Grønlands Landsret

Landsretten stadfæster derfor kredsrettens dom - K 273/21

En 53 årig mand blev idømt en bøde på 1.500 kr. for at have ført køretøjet under tilsidesættelse af væsentligt hensyn til færdselssikkerheden, idet bilens, højre sideruder var helt dækket af sne, og bilen under kørslen ikke var i forsvarlig stand og ikke kunne føres uden fare for andre.

Af Grønlands Landsrets dom af 10. februar 2022 fremgår følgende:

For landsretten har sagen været behandlet som udmålingsanke. Tiltalte er i kredsretten dømt for overtrædelse af færdselslovens § 56, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 og stk. 3.

Færdselslovens § 59 er udformet efter den danske færdselslovs § 125. Af forarbejderne til færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 1, jf. Folketingstidende 1974/75, Tillæg A, spalte 1995-1996, fremgår: »Med reglen om farefremkaldelse har det ikke været hensigten at stille krav om, at der nødvendigvis skal foreligge en aktuel fare. Det vil efter omstændighederne være tilstrækkeligt, at der ved overtrædelsen af den pågældende færdselsregel typisk skabes en farlig situation . . .«. Der er således ikke en forudsætning for betinget frakendelse, at der konkret er voldt skade eller fremkaldt fare herfor. Kørslen skal blot være egnet til at fremkalde en konkret faresituation, dvs. at det er den abstrakte risiko, der er afgørende.

Landsretten lægger til grund, at hele bilens højre side var dækket med tyk sne under kørslen, og at tiltalte derfor ikke havde udsyn til højre. Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført af kredsretten, tiltræder landsretten at kørslen er sket under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden med fare for skade på person eller ting til følge, og at tiltalte herved har overtrådt færdselslovens § 59, stk. 1, nr. 1. De særlige grønlandske forhold kan ikke ændre ved denne vurdering.

Det tiltrædes på denne baggrund, at bøden er fastsat til 1.500 kr., og at der er truffet bestemmelse om betinget frakendelse af førerretten, idet betinget frakendelse af førerretten er en obligatorisk retsfølge ved kørsel sket under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden med fare for skade på person eller ting til følge.

Forholdet er begået den 25. marts 2020, og kredsretten afsagde dom i sagen den 31. marts 2021. Sagsbehandlingstiden ved kredsretten har således været ca. 1 år, og den samlede sagsbehandlingstid ved de to domstolsinstanser har været 1 år og 11 måneder. Landsretten finder herefter, at der ikke er grundlag for at nedsætte bøden eller lade den bortfalde med henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6 eller kriminallovens § 123, stk. 1, nr. 9.

Landsretten stadfæster derfor kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 273/21

Domme med forklaringer