Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 mar 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes med de ændringer - K 006/22

En 56-årig mand blev idømt anbringelse i Anstalten for Domfældte i 60 dage for forsøg på kønslig udnyttelse og blufærdighedskrænkelse. Han havde udnyttet en kvindes mentale retardering til to gange at forsøge at skaffe sig samleje med hende som ansat på institutionen Sungiusarfik Ikinngut.

Af Grønlands Landsrets dom af 3. marts 2022 fremgår følgende:

Efter de lægelige udtalelser om kvindens situation sammenholdt med, at kvinden bor på institutionen Sungiusarfik Ikinngut, der er en døgninstitution for unge og voksne med fysisk og psykisk udviklingshæmning, anser landsretten det for godtgjort, at kvinden er omfattet af kriminallovens § 78, stk. 1.

Tiltalte var ansat som pedel på institutionen Sungiusarfik Ikinngut, og det må efter forklaringerne lægges til grund, at tiltalte fik kendskab til kvinden i forbindelse med sit arbejde på institutionen. Han har derfor også haft kendskab til kvindens situation.

Landsretten finder kvindens forklaring troværdig, idet hendes udtalelser virker selvoplevede, ligesom hun svarer direkte og umiddelbart på de stillede spørgsmål. Efter forklaringen fra kvinden om, at tiltalte flere gange spurgte hende, om hun ville have samleje med ham, og at hun hver gang afslog hans anmodning, anser landsretten det for bevist, at tiltalte har forsøgt at opnå samleje med kvinden ved at udnytte hendes udviklingshæmning, som beskrevet i anklageskriftet.

Efter kvindens forklaring anser landsretten det ligeledes for bevist, at tiltalte har kysset hende én gang, har sendt hende et billede af sin erigerede penis, og har overtalt hende til at sende billeder af sine bryster og blottede kønsdele, som beskrevet i anklageskriftet.

Efter sagens grovhed, herunder at tiltalte udnyttede sin ansættelse på institutionen Sungiusarfik Ikinngut til at forsøge at skaffe sig samleje med kvinden, der udviklingsmæssigt var som et barn, finder landsretten, at den foranstaltning på 60 dages anstaltsanbringelse, som kredsretten har fastsat er passende. Der er herved taget højde for, at sagen har haft en urimelig lang sagsbehandlingstid.

Henset til, at tiltalte ikke tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet og siden 2019 ikke har opnået ansættelse i en institution sammenholdt med, at han efter dommen i denne sag vil få endnu vanskeligere ved at opnå en sådan ansættelse i de kommende år, finder landsretten ikke grundlag for at frakende ham retten til at søge ansættelse på en institution.

Efter krænkelsens karakter fastsættes tortgodtgørelsen til 10.000 kr. Der er særligt lagt vægt på at tiltalte fik kvinden til at sende krænkende billeder af sig selv.

Kredsrettens dom stadfæstes med de ændringer, at tiltalte ikke frakendes retten til at udøve virksomhed, der indebærer plejefunktioner, og at tortgodtgørelsen nedsættes til 10.000 kr.

 

Sagsnummer: K 006/22

Domme med forklaringer