Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

07 mar 2022

Grønlands Landsret

Tiltalte meddeles en advarsel - K 284/21

En 42-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt betinget anbringelse i anstalt i 14 dage for fremsættelse af trusler og overtrædelse af tilhold.

Af Grønlands Landsrets dom af 7. marts 2022 fremgår følgende:

Tiltalte er i kredsretten dømt for den 6. juni 2017 verbalt at have truet kvinden på livet. Han er endvidere dømt for at have overtrådt tilhold af 15. september 2017 ved at have sendt to mails til kvinden den 4. og 5. juni 2018. Skyldsspørgsmålet i disse forhold er ikke anket til landsretten.

Landsretten finder, at tiltaltes forklaring om, at han muligvis har været ude og handle med kvinden efter, at tilholdet af 15. september 2017 blev meddelt, er for usikker til, at tilholdet kan anses for bortfaldet.

Herefter er landsretten enig i kredsrettens begrundelse og vurdering af skyldsspørgsmålet i sagens forhold tre og fire, og derfor stadfæstes kredsrettens afgørelse om skyldsspørgsmålet.

Betinget anstaltsanbringelse vil som udgangspunkt være en passende foranstaltning i en sag af denne karakter.

Sagen har dog haft en urimelig lang sagsbehandlingstid med lange perioder uden fremdrift fra anklageskriftet blev indleveret i kredsretten i juli 2018 og indtil kredsretten afsagde dom i februar 2021. Derefter har sagen igen været uden fremdrift i en længere periode før sagen blev indbragt for landsretten den 29. november 2021.

Det må efter sagens oplysninger lægges til grund, at den lange sagsbehandlingstid ikke skyldes tiltaltes forhold, ligesom han ikke har begået ny kriminalitet siden sommeren 2018.

Under disse omstændigheder besluttede landsretten at fastsætte foranstaltningen i denne sag til en advarsel.

Tiltalte meddeles en advarsel.

 

Sagsnummer: K 284/21

Domme med forklaringer