Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 apr 2022

Grønlands Landsret

9 års anbringelse i anstalt for manddrab - K 021/22

En 28 årig mand blev i kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 8 år for manddrab.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. april 2022 fremgår følgende: 

Domfældte er i kredsretten dømt for den 26. november 2020 at have dræbt en pige, født den 22. december 2008, ved at have taget armgreb om hendes hals bag fra, mens han lå oven på hende, og mens hendes hoved blev presset ned i sneen, hvorved pigen blev kvalt og afgik ved døden som følge af halsgrebet og drukning i sneen.

Skyldsspørgsmålet er ikke anket til landsretten.

Det fremgår af kriminallovens § 121, at landsretten ved valget og udmålingen af foranstaltning skal tage hensyn til

1) lovovertrædelsens grovhed, herunder samfundets interesse i at modvirke handlinger af den pågældende art, og

2) gerningsmandens personlige forhold, herunder hvad der skønnes nødvendigt for at afholde den pågældende fra yderligere lovovertrædelser.

Drab må karakteriseres som en af de groveste overtrædelser af kriminalloven, der kan begås. Herefter, og under hensyn til de generelle skærpelser af foranstaltningsniveauerne, der de senere år er gennemført efter et udtrykkeligt politisk ønske sammenholdt med, at tiden for anbringelse i anstalt ikke kan overstige 10 år, finder landsretten, at drab som udgangspunkt bør foranstaltes med anstaltsanbringelse i 7 år.

I denne sag finder landsretten, at det skal tillægges vægt i skærpende retning, at der er tale om et umotiveret drab på et barn, begået ved særdeles farlig og grov vold og ved drukning. Endvidere har landsretten tillagt det betydning i skærpende retning, at der er tale om drab på en person, der for domfældte må betegnes som tilfældig, og at drabet skete på et offentligt område ved et boligkvarter, hvor man burde kunne færdes trygt om aftenen, da den type personfarlig kriminalitet giver særlig stor utryghed i befolkningen, og samfundet derfor har en klar interesse i sådanne handlinger modvirkes.

Landsretten finder, at der i denne sag ikke er omstændigheder, der taler i formildende retning, ligesom domfældtes personlige forhold ikke giver grundlag for, at der idømmes en mildere foranstaltning.

Herefter fastsættes foranstaltningen til anbringelse i anstalt i 9 år.

Domfældte har accepteret de efterladtes krav om godtgørelse – både for så vidt angår erstatningspligten og kravets størrelse. Landsretten har derfor ikke forholdt sig til kravet om godtgørelse.

Domfældte idømmes anbringelse i anstalt i 9 år.

Domfældte skal inden 4 uger betale 100.000 kr. til V1 og 100.000 kr. til X1.

 

Sagsnummer: K 021/22

Domme med forklaringer