Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 maj 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 064/22

En 25-årig kvinde blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 40 dage for at have været i besiddelse af 470,6 gram hash, der var gemt i 2 shampooflasker, der lå i hendes kuffert, med henblik på videresalg samt i forbindelse med sin anholdelse, med trussel om vold, at have overfaldet politibetjent.

Af Grønlands Landsrets dom af 25. maj 2022 fremgår følgende: 

Kredsrettens bevisresultat i forhold 1 og forhold 3 er ikke omfattet af anken.

Forhold 2

Landsretten finder, at tiltaltes forklaring til kredsretten om, at ”hun troede, at det var hash og har købt dem”, støttes af politiets test af de beslaglagte klumper og af klumpernes fremtoning og opbevaring.

Landsretten finder derfor, at det udover rimelig tvivl er bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 2.

Navnlig under hensyn til den meget lange sagsbehandlingstid finder landsretten, at foranstaltningen er passende udmålt.

Landsretten stadfæster med denne ændringer den indankede dom, således at tiltalte i medfør af kriminallovens § 37, og bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. stk. 2, jf. kriminallovens § 129, foranstaltes med 40 dages anbringelse i anstalt, betinget af at hun ikke inden for en prøvetid på 1 år begår ny lovovertrædelse og med en tillægsbøde på 47.000 kr., jf. kriminallovens § 127, stk. 2.

Der foretages konfiskation som bestemt af kredsretten, idet der dog tillige konfiskeres 0.77 gram hash og ikke skildpaddefoder, jf. kriminallovens § 166, stk. 2.

Under henvisning til ankesagens resultat skal Statskassen betale sagens omkostninger for landsretten.

Kredsrettens dom stadfæstes.

Der konfiskeres 0,77 gram hash.

 

Sagsnummer: K 064/22

Domme med forklaringer