Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

09 jun 2022

Grønlands Landsret

Dom afsagt af Sermersooq Kredsret stadfæstes - K 068/22

En 59-årig mand blev frifundet i kredsretten for manglende agtpågivenhed, manglende vigepligt og uagtsomt manddrab.

Af Grønlands Landsrets dom af 9. juni 2022 fremgår følgende: 

To voterende

Det er vores opfattelse, at som følge af at tiltalte næsten var færdig med sin svingning til højre, da cyklisten ramte lastbilen på baghjulet, da tiltalte havde kigget i spejlet, før han begyndte at svinge, og da tiltalte med rette kunne tro, at årsagen til, at han ikke fik øje på cyklisten, kunne være den, at cyklisten var svinget væk fra vejen, har tiltalte ikke udvist en sådan uagtsomhed, at han er skyldig i den rejste tiltalte.

Herefter og i øvrigt af de af kredsretten anførte grunde, stemmer disse voterende for at stadfæste kredsrettens dom, hvor tiltalte blev frifundet.

En voterende

Denne voterende lægger efter bevisførelsen til grund, at tiltalte havde holdt i kø for rødt lys ved tunnelen, og at han skulle dreje til højre før tunnelen ad Sarfannguit.

Det lægges endvidere til grund, at forurettede kom kørende fra 400-vejen og ned mod tunnelen ad Sarfannguit, og at tiltalte havde set hende deje ned ad Sarfannguit, inden der blev grønt lys ved tunnelen. Efter vidnets forklaring kørte forurettede med en almindelig hastighed for en cykel.

Det kan efter tiltaltes forklaring, der støttes af vidnerne lægges til grund, at tiltalte havde en lav hastighed, da han påbegyndte sit højre sving, at han blinkede til højre, før han påbegyndte svingningen, og at han en gang havde orienteret sig i spejlene bagud, lige før han påbegyndte sit højresving.

Det kan efter en anden vidnets forklaring for landsretten lægges til grund, at cyklisten kørte midt på grusstien. Tiltalte har for landsretten forklaret, at hans sidespejle var indstillet således, at han ville have kunnet se en cyklist, der befandt sig på grusstien.

Selv om det måtte lægges til grund, at forurettede var skjult, da tiltalte påbegyndte sin svingning, så har tiltalte, der var klar over, at der var en cyklist på vej ned ad vejen mod tunnelen, undladt at udvise den foreskrevne agtpågivenhed ved ikke særligt at sikre sig, at han kunne foretage et højresving uden, at cyklisten påkørte ham.

Tiltalte har således udvist i hvert fald simpel uagtsomhed og har – selv om han orienterede sig i spejlene, inden han påbegyndte sin svingning - tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved at foretage et højresving uden at sikre sig, at det kunne ske uden ulempe for forurettede, der kom kørende lige ud på strækningen. Tiltalte har derved overtrådt færdselslovens § 22, stk. 1, og § 32, stk. 6, 2. pkt.

Denne voterende finder tillige, at uagtsomheden har en sådan karakter, at tiltalte ved påkørslen uagtsomt har forvoldt kvindens død, og at han derfor er skyldig i overtrædelse af kriminallovens 87.

Denne voterende finder ikke, at cyklisten har udvist nogen form for egen skyld, og stemmer derfor for at finde tiltalte skyldig som beskrevet i anklageskriftet.

Der afsiges dom efter stemmeflerhed, hvorefter kredsrettens dom stadfæstes.

Statskassen betaler i medfør af retsplejelovens § 490, stk. 1, sagens omkostninger.

Dom afsagt af Sermersooq Kredsret stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 068/22

Domme med forklaringer