Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 jun 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 063/22

En 32 årige mand blev idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for trusler og tingsbeskadigelse. Tiltalte skal inden 4 uger betale 24.097,50 kr. til Familiecenteret Tilioq, Othorssup Aqquta B-68, Paamiut.

Af Grønlands Landsrets dom af 8. juni 2022 fremgår følgende: 

Det fremgår, at tiltalte ikke har afgivet forklaring til kredsretten, og at han har oplyst, at han erkendte sig skyldig i forhold 1 og forhold 5.

Det er landsrettens opfattelse, at kredsretten i sin begrundelse vedrørende skyldsspørgsmålet fejlagtigt har lagt vægt på tiltaltes erkendelse, selv om han ikke har afgivet forklaring. Da kredsretten imidlertid også har begrundet sin opfattelse af skyldforholdet med de afgivne vidneforklaringer, er der ikke tale om en sådan åbenbar fejl, at landsretten af egen drift skal påse dette i medfør af retsplejelovens § 548, stk. 2, nr. 4.

Da tiltalte ikke rettidigt, jf. retsplejelovens §536, stk. 1, har anket skyldsspørgsmålet vedrørende forholdene 1 og 5, afviser landsretten at behandle denne del, jf. retsplejelovens § 542, stk. 1.

Kredsrettens afgørelse vedrørende skyldsspørgsmålet i forhold 1 og forhold 5 står således ved magt.

 Forhold 2

Kvindelig vidne har forklaret, at hun hørte tiltalte råbe, at han ville smadre vinduet og slå hende ihjel.

Mandlig vidne har forklaret, at han hørte tiltalte råbe kvindens navn, og at han råbte noget om at slå ihjel. Han så, at tiltalte havde en hammer med, som han kunne høre blive brugt til at slå på genstande med.

Landsretten finder i overensstemmelse med kredsretten på denne baggrund, at det er bevist, at tiltalte er skyldig, som beskrevet i tiltalen.

 Forhold 3

Kvindelig vidne har forklaret, at hun hørte en rude blive slået itu.

Mandlig vidne har forklaret, at han havde set, at tiltalte medbragte en hammer, og at han kunne høre, at der blev hamret mod døren og at en rude gik itu.

Vidnernes forklaringer støttes af gerningsstedsundersøgelse, hvoraf fremgår, at der var knust glas i et vindue, og at der var anslagsmærker, som efter en hammer, på en dør, og af beskrivelse fra sygehuset om, at tiltalte kort tid henvendte sig der med en skade på hånden, og at han havde medbragt en hammer på sygehuset.

Landsretten finder i overensstemmelse med det af kredsretten anførte på denne baggrund, at det er bevist, at tiltalte er skyldig, som beskrevet i tiltalen.

 Forhold 4

Efter kvindelig vidnes forklaring, om at tiltalte sagde til hende, at han ville slå hende ihjel, findes tiltalte skyldig i denne del af tiltalen.

Da der ikke er ført bevist for, at tiltalte udtale at han ville slå og sparke kvinden, frifindes han for denne del af tiltalen.

Med denne ændring tiltræder landsretten kredsrettens bevisresultat og begrundelse.

Navnlig under hensyn til at tiltalte tidligere har fået dom for personfarlig kriminalitet og i øvrigt af de af kredsretten anførte grunde, tiltræder landsretten den fastsatte foranstaltning.

Vedrørende erstatningspåstanden bemærker retsformanden, at påstanden om betaling af 2.747,50 kr. er underbygget af en faktura. Tiltalte er fundet skyldig i forhold 3, og skal derfor betale kravet.

Landsretten henskyder i øvrigt erstatningspåstanden til civilt søgsmål, idet der ikke er fremlagt den nødvendige dokumentation for det opgjorte beløb størrelsesmæssigt.

Statskassen skal betale sagens omkostninger, jf. retsplejelovens §480, stk. 1.

Kredsrettens dom stadfæstes.

Tiltalte  skal inden 4 uger betale 2.747,50 kr. til Kommuneqarfik Sermersooq.

 

Sagsnummer: K 063/22

Domme med forklaringer