Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

04 jul 2022

Grønlands Landsret

Betingede anstaltsanbringelse nedsættes til 20 dage - K 121/22

Dom afsagt: 4. juli 2022

En 38 årig mand blev af Kujalleq Kredsret idømt anbringelse i Anstalt for Domfældte i 40 dage, ligeledes en tillægsbøde på 158.000,00 kr. samt betaling af sagens omkostninger på 23.364,00 kr. Der konfiskeres 158 gram hash samt hash remedier.

Af Grønlands Landsrets dom af 4. juli 2022 fremgår følgende:

Idømte er i kredsretten dømt for i august 2015 i, forening med 3 andre personer, at have indsmuglet 238 gram hash, der var beregnet til videresalg. Skyldsspørgsmålet er ikke anket til landsretten.

Landsretten fastsatte foranstaltningen til betinget anstaltsanbringelse i 20 dage med en prøvetid på et år, og en bøde på 9.400 kr.

Statskassen betaler sagens omkostninger i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 1.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten lagt vægt på retspraksis for foranstaltninger i lignende sager. Endvidere har landsretten lagt vægt på Højesterets praksis for fastsættelse af foranstaltninger i ukomplicerede kriminalsager med en urimeligt lang sagsbehandlingstid, da forholdet er begået omkring 7 år før hovedforhandlingen i landsretten.

Anklagemyndighedens påstand om konfiskation af den beslaglagte hash tages til følge i medfør af kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1.

Kredsrettens dom ændres således, at tiden for den betingede anstaltsanbringelse nedsættes til 20 dage, bøden nedsættes til 9.400 kr., og mængden af den konfiskerede hash hæves til 238 gram. Prøvetiden for den betingede anstaltsanbringelse fastholdes til et år.

 

Sagsnummer: K 121/22

Domme med forklaringer