Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 aug 2022

Grønlands Landsret

30 dages betinget anstaltsanbringelse for vold - K 083/22

En 30 årig mand blev frifundet i Qaasuitsoq kredsret. Han var tiltalt for at have udvist manglende agtpågivenhed samt vold. Retten finder ikke, at der er grundlag for at fastslå, at tiltalte forinden volden var i overhængende fare for at blive udsat for et uretmæssigt angreb af forurettede.

Af Grønlands Landsrets dom af 25. august 2022 fremgår følgende:

Tiltalte og forurettede har samstemmende forklaret, at tiltalte med fuldt overlæg ramte forurettede med sin scooter. Herefter er det bevist, at tiltalte har overtrådt færdselsloven ved ikke at udvise agtpågivenhed, som beskrevet i anklageskriftets forhold et.

Tiltalte har erkendt, at han tildelte forurettede et knytnæveslag, og at han fik ham lagt på jorden. Efter erkendelsen, som støttes af hans egen og af forurettedes forklaring samt sagens øvrige beviser, anser landsretten det for bevist, at han er skyldig efter tiltalen i forhold to i dette omfang. Han frifindes for den øvrige del af tiltalen.

Tiltalte har vedholdende og fast forklaret, at han reagerede overfor forurettede, fordi forurettede truede med, at han ville hente sin riffel og skyde dem. Forurettede har hverken kunnet bekræfte eller benægte dette.

Af de grunde, der er anført af kredsrettens mindretal, finder landsretten, at det ikke er godtgjort, at tiltalte har handlet i nødværge. Landsretten finder dog, at tiltaltes forklaring om optakten til episoden er troværdig, og at der er tale om en formildende omstændighed, idet situationen førte til, at tiltalte befandt sig i en oprørt sindsstemning.

Forholdene er sket for omkring 3 år siden. Det er ikke godtgjort, at den lange sagsbehandlingstid skyldes tiltaltes forhold. Der er tale om en ukompliceret kriminalsag, som burde have været afsluttet tidligere, og derfor bortfalder bøden for overtrædelse af færdselsloven.

Efter sagens karakter, og under hensyn til de formildende omstændigheder og den lange sagsbehandlingstid, fastsatte landsretten foranstaltningen til 30 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på et år, jf. kriminallovens § 88, 1. punktum, jf § 129, stk. 1 og 2.

Tiltalte idømmes 30 dages betinget anstaltsanbringelse. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på et år, hvis tiltalte ikke begår ny kriminalitet i prøvetiden.

 

Sagsnummer: K 083/22

Domme med forklaringer