Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

24 aug 2022

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelsens længde nedsættes til 3 måneder - K 135/22

Dom afsagt: 24. august 2022

En 43-årig mand blev idømt til anbringelse i Anstalten for Domfældte i 4 måneder for at have forøvet vold mod en kvinde, idet han tildelte hende 3-4 knytnæveslag i ansigtet, hvorved hun kortvarigt mistede bevidstheden og fik kraftige blå mærker og hævelser på begge øjne og venstre kind.

Af Grønlands Landsrets dom af 24. august 2022 fremgår følgende: 

Landsretten finder, at det af kredsretten i præmisserne anførte om anvendelsen af kriminallovens § 9 ikke kan anses for at være en rettergangsfejl, der skal føre til hjemvisning af sagen.

Tiltalte har erkendt, at han tildelte kvinden 3 - 4 knytnæveslag i ansigtet. Det fremgår af de lægelige oplysninger og af de dokumenterede billeder, at kvinden havde voldsomme skader i ansigtet efter episoden. Herefter anser landsretten det for bevist, at tiltalte har begået vold.

Tiltalte har påberåbt sig, at volden skete i nødværge, fordi kvinden bed ham. Tiltaltes forklaring om, at han blev bidt støttes af de billeder, der er taget af hans arme på sygehuset. Ifølge tiltaltes forklaring begyndte episoden med kvindens bid, hvorefter han slog hende, og hun bed ham igen. Han husker ikke, hvor mange bid, han fik, før han begyndte at slå. Kvinden kan ikke huske episoden, men har forklaret, at når hun bed, plejede det at være fordi hun fik tæsk.

Tiltalte har endvidere forklaret, at han frit kunne forlade stedet, og at han fortryder, at han ikke gik i stedet for at slå kvinden. Ifølge tiltaltes forklaring, lå kvinden på en madras på gulvet under episoden, og han sad ved siden. Det fremgår endvidere af sagen, at kvinden var bevægelseshæmmet, navnlig i venstre arm, da episoden fandt sted.

Da tiltalte frit kunne forlade stedet sammenholdt med oplysningerne om kvindens fysiske begrænsninger og henset til tiltaltes fysiske overlegenhed i øvrigt, finder landsretten, at tiltalte ikke har godtgjort, at slagene mod kvindens hoved var nødvendige for at afværge kvindens bid, og det er derfor ikke godtgjort, at volden skete i nødværge. Ligeledes finder landsretten, at den grove vold ikke kan anses for rimeligt begrundet i en forskrækkelse, jf. kriminallovens § 9, stk. 2.

Herefter stadfæstes kredsrettens afgørelse for så vidt angår skyldsspørgsmålet.

 Landsretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at kvinden bed ham i armen under episoden. Det skal herefter tillægges betydning i formildende retning, at volden til en vis grad må anses for fremkaldt eller forstærket ved, at kvinden bed tiltalte.

Det taler i skærpende retning, at der var tale om grov og farlig vold, og at det efter de lægelige oplysninger må anses for bevist, at volden medførte livstruende skader på kvinden. Endvidere taler det i skærpende retning, at kvinden var særlig sårbar og havde vanskeligt ved at forsvarere sig selv som følge af sin funktionsnedsættelse.

På grund af den lange sagsbehandlingstid både under sagens behandling i første og i anden instans, nedsættes den foranstaltning, som kredsretten har idømt til 3 måneders anstaltsanbringelse.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at anstaltsanbringelsens længde nedsættes til 3 måneder.

 

Sagsnummer: K 135/22

Domme med forklaringer