Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 sep 2022

Grønlands Landsret

Dom ændres til anbringelse i anstalt i 20 dage - K 150/22

En 37 årige mand blev idømt anbringelse i anstalt i 40 dage for at have været i besiddelse af i alt 35 g hash og under 1 gram hasholie, 6.600 kr. der stammede fra salg af ikke under 7 g hash samt have været i besiddelse af 2 stk. halvautomatiske rifler og et halvautomatisk glatløbet haglgevær. .

Af Grønlands Landsrets dom af 21. september 2022 fremgår følgende: 

Tiltalte har forklaret, at de 35 gram hash var til eget forbrug, idet han har brugt 0,4 gram hash om dagen som selvmedicinering for sin ADHD-lidelse. Tiltalte har endvidere forklaret, at han har modtaget kontanter ved salg af grønlandsk proviant, og at 4 frysere med proviant blev gennemsøgt af politiet under ransagningen.

Det er oplyst, at der blev indgivet en anonym anmeldelse om salg af hash, at der ikke blev fundet hash klargjort til salg, og at der i øvrigt ikke er nærmere oplysninger som salg, købere mv. Anklagemyndigheden har herefter ikke alene ved at henvise til den fundne mængde hash, kontanterne og de fundne genstande i lejligheden, ført det nødvendige bevis for, at tiltalte var i besiddelse af hashen med henblik på videreoverdragelse, samt at de fundne kontanter hidrørte fra salg af ca. 7 gram hash. Tiltalte frifindes derfor for at have besiddet de 35 gram hash med henblik på videreoverdragelse og for at have solgt 7 gram hash med en fortjeneste på 6.600 kr.

Tiltalte findes herefter skyldig i besiddelse af 35 gram hash til eget forbrug i forhold 1.

Tiltalte findes efter sin erkendelse og de oplyste omstændigheder skyldig i forhold 2.

Landsretten har ved fastsættelse af foranstaltningen lagt vægt på, at forhold 1 er begået i prøvetiden for dommen af 18. september 2020, og at tiltalte tidligere er foranstaltet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Landsretten fastsætter en fælles foranstaltning for de forhold, der er omfattet af denne sag, og de forhold, der er omfattet af kredsrettens dom af 18. september 2020, og tiltalte idømmes betinget anbringelse i anstalt i 20 dage med en prøvetid på 1 år, jf. kriminallovens § 130, stk. 1, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, og våbenloven for Grønland § 13, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 124, og § 130, stk. 1. Den idømte bøde ved dom af 18. september 2022 opretholdes.

Da der ikke er ført bevis for, at det kontantbeløb, 6.600 kr., som tiltalte var i besiddelse af ved anholdelsen, hidrører fra salg af hash, frifindes tiltalte for konfiskation af dette beløb. Kredsrettens dom vedrørende konfiskation stadfæstes i øvrigt.

Da tiltalte er fundet skyldig i besiddelse af hash til eget forbrug, finder landsretten, at udgangspunktet i retsplejelovens § 480, stk. 1, om, at statskassen betaler sagens omkostninger, bør følges i denne sag. Herefter betaler statskassen sagens omkostninger både for kredsretten og for landsretten.

Kredsrettens dom ændres, så tiltalte, idømmes en fælles foranstaltning med dommen af 18. september 2020 med betinget anbringelse i anstalt i 20 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder ved udløbet af en prøvetid på 1 år.

Den ved dom af 18. september 2022 idømte bøde på 1.500 kr. opretholdes.

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom med den ændring, at tiltalte frifindes for konfiskation af 6.600 kr., og at statskassen betaler sagens omkostninger.

 

Sagsnummer: K 150/22

Domme med forklaringer