Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

18 jan 2023

Grønlands Landsret

Sermersooq Kredsrets dom stadfæstet med ændring - K 210/22

En 35 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt en bøde på kr. 5.000,- kroner for at have været i besiddelse af 109.850 i danske pengesedler, der var fordelt i 2 pakker, begge vakuumpakket, og som skønnes at hidrøre fra salg af ikke under 109 gram hash i Grønland.

Af Grønlands Landsrets dom af 18. januar 2023 fremgår følgende: 

Også efter bevisførelsen for landsretten - der alene har bestået i tiltaltes supplerende forklaring - findes det ikke sandsynliggjort, at det hos tiltalte fundne kontantbeløb skulle hidrøre fra kriminalitet. På den baggrund findes tiltalte ikke skyldig i overtrædelse af kriminalloven eller lov om euforiserende stoffer.

Derimod findes tiltalte ud fra de faktiske omstændigheder og tiltaltes egen forklaring skyldig i overtrædelse af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 5. oktober 2016 om ind- og udførsel af varer § 34, jf. § 35, stk. 2, nr. 14, jf. § 50, stk. 1. Bøden findes passende fastsat af kredsretten.

I medfør af § 50, stk. 3, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 5. oktober 2016 om ind- og udførsel af varer konfiskeres 59.850 kr. hos tiltalte.

Efter sagens karakter skal tiltalte betale sagens omkostninger til den beskikkede forsvarer i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 2.

Sermersooq Kredsrets dom af 27. maj 2021 stadfæstes med den ændring, at der hos tiltalte konfiskeres 59.850 kr.

Tiltalte betaler sagens omkostninger til sin beskikkede forsvarer for landsretten.

 

Sagsnummer: K 210/22

Domme med forklaringer