Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

20 dec 2023

Grønlands Landsret

Bøden blev nedsat til 9.000 kr. - K 179/23

En 62 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt en bøde på 81.500 kr. for at have ført en gummibåd med en påhængsmotor på 9.9hk med en alkoholkoncentration i blodet på over 0,50 promille.

Af Grønlands Landsrets dom af 20. december 2023 fremgår følgende:

Anklagemyndigheden har under ankesagen anmodet om tilladelse til at berigtige anklageskriftets oplysning om hjemlen til at idømme en foranstaltning, så der også henvises til § 1 i bekendtgørelse nr. 1069 af 29. august 2013 om spiritussejlads i grønlandske farvande med motordrevne fritidsfartøjer § 1, jf. retsplejelovens § 437, stk. 3, nr. 3.

Da tilføjelsen ikke indebærer, at den rejste tiltale udvides, og da anklageskriftets tidligere beskrivelse af lovgrundlaget må anses for tilstrækkeligt klart til, at tiltalte kunne tilrettelægge sit forsvar, imødekommes anklagemyndighedens anmodning. Anklageskriftet berigtiges herefter som anført ovenfor.

Efter de ovenfor citerede forarbejder til § 29a i søsikkerhedsanordningen, må bestemmelsen i § 29a, stk. 1, om spiritussejlads fortolkes sådan, at bestemmelsen blandt andet omfatter sejlads i en mindre gummibåd, der anvendes som fritidsfartøj, når gummibåden drives af en motor og sejler i grønlandske farvande. Herefter, og på baggrund af bevisførelsen, herunder den retskemiske erklæring og tiltaltes forklaring, må det anses for bevist, at tiltalte har sejlet spiritussejlads som beskrevet i anklageskriftet.

Det er et almindeligt kriminalretligt princip, at manglende kendskab til loven ikke fører til frifindelse. Tiltalte kan derfor ikke frifindes, selvom spiritussejlads i Grønland er kriminaliseret ved et kompliceret lovgrundlag, som han ikke kendte. Det kan dog give grundlag, for, at der idømmes en mildere foranstaltning, hvis en gerningsmand har handlet i undskyldelig misforståelse af reglerne, jf. kriminallovens § 123, nr. 1.

Det fremgår af lovforarbejderne, at foranstaltninger for spiritussejlads som udgangspunkt foranstaltes som spirituskørsel. Af politiets påstandskatalog fremgår under punkt 14.2.1, at der blandt andet nedlægges påstand om en bøde svarende til tre ugers løn ved spirituskørsel i bil, med en promille som den, tiltalte havde, når der er tale om førstegangstilfælde. Af katalogets punkt 14.2.9 fremgår blandt andet, at der i sager om spirituskørsel med knallert, gaffeltruck og lignende nedlægges påstand om en bøde svarende til en uges løn. For snescooter nedlægges der påstand om 2 ugers løn, henset til snescooterens potentielt høje hastighed.

Som det fremgår af politiets dagsbefaling, må der ved fastsættelsen af foranstaltningen for spirituskørsel og spiritussejlads blandt andet lægges vægt på, om fartøjets indretning reducerer den potentielle farlighed. En mindre gummibåd med en lille påhængsmotor, som den tiltalte sejlede i, kan bedst sammenlignes med en blød trafikant på landjorden, fordi den har et begrænset anvendelsesområde sammenlignet med fritidsskibe i almindelighed, den bevæger sig med en forholdsvis lav hastighed, og den kan kun i mindre omfang forårsage skade på andet eller andre end de ombordværende.

Sejladsen skete den 28. juni 2020 og den lange sagsbehandlingstid skyldes hovedsagelig forhold, som ikke kan tilskrives tiltalte.

Efter en samlet vurdering af praksis for reduktion af bøder ved lang sagsbehandlingstid i ukomplicerede kriminalsager sammenholdt med det oplyste om tiltaltes indkomst i 2019 og sagens omstændigheder i øvrigt fastsatte landsretten foranstaltningen til en bøde på 9.000 kr. På baggrund af de hensyn, der danner grundlag for de strenge regler om spiritussejlads i Grønland, finder landsretten, at sagen ikke bør afgøres med en mildere foranstaltning, uanset at der er tale om en kompliceret lovgivning, hvis fulde omfang muligvis ikke har været almindelig kendt i befolkningen, siden området for spiritussejlads blev udvidet for mere end 10 år siden.

Henset til sagens særlige omstændigheder, herunder navnlig, at der er tale om et kompliceret lovgrundlag, tilkendes den valgte forsvarer undtagelsesvist salær i medfør af retsplejelovens § 332, stk. 2.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at bøden nedsættes til 9.000 kr.

 

Sagsnummer: K 179/23

Domme med forklaringer