Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 feb 2023

Grønlands Landsret

Qeqqa Kredsrets dom stadfæstet - K 033/23

En mand blev ved kredsretten idømt til at betale bøde på 5.000 kr. inden 14 dage, der tilfalder statskassen. Han havde ikke foretaget rettidig indberetning på www.businessingreenland.gl af sine produktionsmæssige og økonomiske forhold vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri.

Af Grønlands Landsrets dom af 17. februar 2023 fremgår følgende:

Tiltale er rejst for overtrædelse af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. august 2017 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land § 2, stk. 1, hvoraf fremgår, at virksomheder omfattet af bekendtgørelsens § 1, hvert år inden den 1. juli skal indberette oplysninger til Departementet for Fiskeri om vedkommendes fiskerifartøjs, produktionsanlægs eller indhandlingsanlægs produktionsmæssige og økonomiske forhold i det foregående kalenderår. Af stk. 2 og 3 fremgår nærmere formkrav til indberetningen. Overtrædelse af indberetningspligten er bødesanktioneret i bekendtgørelsens § 5. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 2. august 2017, jf. § 6.

Bekendtgørelse nr. 11/2017 er med virkning fra 1. december 2021 erstattet af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 67 af 22. november 2021 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land. I den ny bekendtgørelse er indberetningsfristen ændret til 1. november og ellers er §§ 2 og 5 videreført.

Begge bekendtgørelser er udstedt i medfør af § 25 og § 33, stk. 2, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2009. Af lovens § 25 fremgår, at Landsstyret kan udstede regler, hvorefter grønlandske fartøjer, produktionsanlæg og andre i Grønland pålægges at indsende nærmere bestemte oplysninger om fiskeriet til brug for statistiske formål. Overtrædelse af bekendtgørelser udstedt i medfør af loven har strafhjemmel i lovens § 33, stk. 2.

Det er ubestridt, at tiltalte ikke har foretaget den fastsatte indberetning i § 2 i bekendtgørelse nr. 11/2017 for regnskabsåret 2019, og at tiltaltes virksomhed er omfattet af bekendtgørelsen, jf. § 1. Da bekendtgørelsens indberetningskrav og sanktion har udtrykkelig lovhjemmel, og at der i øvrigt ikke foreligger særlige omstændigheder stadfæstes kredsrettens dom. 

Qeqqa Kredsrets dom af 30. august 2022 stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 033/23

Domme med forklaringer