Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

11 maj 2023

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 6 måneder - K 022/23

En 50 årig mand blev idømt anstaltanbringelse i 9 måneder og skal betale 30.000 kr. til kvinden for at skaffet sig andet seksuelt forhold end samleje med den på tidspunktet 6-årige pige.

Af Grønlands Landsrets dom af 11. maj 2023 fremgår følgende:

Pigen har også for landsretten afgivet en troværdig forklaring, der støttes af, at tiltalte i forhold 1 har erkendt sig skyldig i blufærdighedskrænkelse, samt af tiltaltes forklaring om, at pigen ved flere senere lejligheder har set hans lem, angiveligt utilsigtet fra hans side. Troværdigheden af pigens forklaring støttes også af, at tiltalte den 16. marts 2020 - hvor han af pigens mor var gjort bekendt med, at pigen havde fortalt om hændelserne - fandt anledning til at skrive en længere undskyldning, som han via Messenger anmodede moderen om at videregive til pigen.

Landsretten lægger på denne baggrund pigens forklaring til grund ved sagens pådømmelse.

Det findes herefter bevist, at tiltalte i forhold 1 er skyldig efter anklageskriftet med den ændring, at det ikke er bevist, at tiltalte befølte og stimulerede pigens vagina under trusserne, men er bevist, at han gjorde det uden på trusserne, ligesom det ikke er bevist, at tiltalte puttede en eller flere fingre ind i pigens vagina, hvilket sidstnævnte forhold også anklagemyndigheden har påstået frifindelse for.

Vedrørende forhold 2 findes det efter pigens forklaring ikke bevist, at tiltalte ud over forhold 1 begik et yderligere forhold mod hende, mens hun endnu var 6 år, og tiltalte frifindes herefter i dette forhold.

For så vidt angår forhold 3 er det fremgået af pigens forklaring, at tiltalte ud over forhold 1 begik yderligere 2-5 forhold mod hende, som ikke omfattede berøring, men bestod i, at tiltalte tog sin penis frem og masturberede foran hende. Hun har ikke kunnet tidsfæste disse 2-5 hændelser nærmere ud over, at de fandt sted jævnt fordelt over perioden fra 2009 til 2018. Hun har mere konkret forklaret om nogle enkelte hændelser, som dog ikke alle er foregået på adressen og dermed ikke er omfattet tiltalen, der desuden kun omfatter forhold, der er begået i perioden fra 2009 til 2014, hvor pigen var fra 6 til 11 år. Landsretten kan på denne baggrund ikke anse de for bevist, at tiltalte på den i tiltalen anførte adresse og inden for den af tiltalen omfattede periode har fremvist og masturberet sit nøgne lem foran forurettede ”adskillige gange”, men finder det dog efter forurettedes forklaring ubetænkeligt at lægge til grund, at det er sket mindst en gang på tid og sted, som anført i tiltalen. Tiltalte findes på dette grundlag skyldig i forhold 3.

Tiltalte har efter ovenstående gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 77, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 1 - jf. dagældende § 79, jf. § 77, stk. 1, nr. 1 – samt § 84. Landsretten har herved i relation til subsumeringen under straffelovens § 77, stk. 1, nr. 1, lagt vægt på, at tiltalte i forhold 1 gjorde brug af mekanisk tvang i forbindelse med, at han fik forurettede til at masturbere sit lem. Under hensyntagen til, at foranstaltningen ikke må blive mere indgribende end efter den retstilstand, der var gældende på tidspunktet for de omhandlede overtrædelser, jf. kriminallovens § 3, sammenholdt med tiltaltes personlige forhold og sagens karakter, finder landsretten, at foranstaltningen som udgangspunkt skulle fastsættes til anstaltsanbringelse i 6 måneder. Henset til, at tiltalte hverken forud for eller efter gerningstidspunktet, der ligger mange år tilbage i tiden, er dømt for ligeartet kriminalitet, finder landsretten imidlertid, at tiltalte på nuværende tidspunkt alene skal afsone 60 dages anstaltsanbringelse, hvorfor der afsiges dom til anstalt og tilsyn som nedenfor anført, jf. kriminallovens § 144, jf. § 145.

Henset til gerningstidspunktet og karakteren af de forhold, tiltalte er fundet skyldig i, skal tiltalte i henhold til retsformandens bestemmelse inden 14 dage betale tortgodtgørelse til pigen med 20.000 kr., jf. erstatningsansvarslovens § 26.

Kredsrettens dom ændres således, at tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 60 dage og efterfølgende skal undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år.

Tiltalte skal inden 14 dage betale tortgodtgørelse til pigen med 20.000 kr.

 

Sagsnummer: K 022/23

Domme med forklaringer