Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

09 jun 2023

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder - K 064/23

En 41 årig mand blev ved Qaasuitsoq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder for at have udnyttet sin overlegenhed i form af alder og erfaring til at opnå seksuel fordel over for en person under 18 år.

Af Grønlands Landsrets dom af 9. juni 2023 fremgår følgende:

Pigen, der på gerningstidspunktet var 16 år, har for landsretten afgivet en særdeles troværdig forklaring om hændelsesforløbet, hvoraf det bl.a. fremgår, at hun aldrig forud for den pågældende aften havde drukket øl eller haft samleje med nogen, men at tiltalte nødede hende til at drikke øl i stuen og til at gå med ham op ovenpå for at ryge i et soveværelse, hvor tiltalte begyndte at røre ved hende og spurgte, om de skulle have samleje. Det fremgår også af hendes forklaring, at hun derpå accepterede og medvirkede vil samlejet, men samtidig havde det dårligt med det, også på grund af risikoen for, at hendes mor ville komme ind i værelset. 

Tiltalte, der på gerningstidspunktet var 38 år og havde været kæreste med pigens mor, har for landsretten afgivet en forklaring, som på en række punkter fremstår konstrueret med det formål at understøtte, at det var pigen, der forførte tiltalte og ikke omvendt.

Landsretten finder pigens forklaring mest troværdig og har derfor lagt den til grund for pådømmelsen.

Landsretten finder det herefter ligesom kredsretten på baggrund af indholdet af forurettedes forklaring bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 80, stk. 1, forførelse.

Under hensyn til forurettedes unge alder, aldersforskellen mellem tiltalte og forurettede, tiltaltes forudgående relation til forurettedes mor og dermed til forurettede og i øvrigt de omstændigheder, hvorunder tiltalte udvirkede det pågældende samleje, finder landsretten ligesom kredsretten, at der er tale om en grov lovovertrædelse, som bør medføre ubetinget anstaltsanbringelse.

På grund af tiden, der nu er forløbet siden gerningstidspunktet, finder landsretten dog, at varigheden af anstaltsanbringelse bør være 3 og ikke 4 måneder, som af kredsretten bestemt. Det bemærkes herved, at udmålingen på grund af forholdenes alder er sket uden hensyntagen til de to berigelsesforhold, som tiltalte også er fundet skyldig i.

Retsformanden tager ikke påstanden om tortgodtgørelse under pådømmelse, fordi den først er fremsat under proceduren for landsretten. 

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 3 måneder.

 

Sagsnummer: K 064/23

Domme med forklaringer