Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 jul 2023

Grønlands Landsret

Idømt en bøde på 1.500 kr. - K 119/23

En 30 årig mand blev frifundet ved Sermersooq Kredsret. Han var tiltalt for at have udvist en voldelig eller lignende adfærd, der var egnet til at forstyrre den offentlige orden samt var så påvirket af alkohol, at det gav anledning til i højlydt diskussion med kvinden, som han skubbede omkuld.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. juli 2023 fremgår følgende:

Forhold 1.

Det må efter de samstemmende forklaringer lægges til grund, at tiltalte den pågældende aften var synligt beruset og udendørs indlod sig i diskussion med kvinden. Det må endvidere efter forklaringen afgivet af vidnet lægges til grund, at diskussionen havde en sådan styrke, at vidnet og hans kæreste, der boede et stykke væk og var gået i seng, tydeligt kunne høre det, hvorefter de fandt anledning til at stå op og gå derhen, da vidnets kæreste fungerede som vagt på kollegiet. Endvidere fandt vidnet, anledning til at tilkalde politiet. 

Landsretten finder, at politibetjent har afgivet en sikker og troværdig forklaring om hændelsesforløbet efter politiets ankomst. Forklaringen støttes af forklaringen afgivet af reservebetjent. Det kan herefter lægges til grund, at politiet befandt sig på svalegangen ud for kollegielejlighederne, da tiltalte gik frem mod dem. Det kan videre lægges til grund, at politiet flere gange bad tiltalte om at forholde sig i ro og om ikke at komme tættere på politiet og advarede om, at der i givet fald ville blive brugt peberspray. Det må endelig lægges til grund, at tiltalte ignorerede dette og opførte sig aggressivt, idet han fægtede med armene og udtalte sig som anført i tiltalen. Herefter og da svalegangen, hvor episoden fandt sted, må anses for omfattet af det geografiske anvendelsesområde for politivedtægten, nu ordensbekendtgørelsen, findes tiltalte med den begrænsning, at det ikke findes bevist, at tiltalte skubbede kvinden omkuld, skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Forhold 2.

Landsretten finder, at anklagemyndigheden ikke, mod tiltalte og vidnernes samstemmende forklaringer om, at tiltalte ikke udøvede vold mod manden, har ført det til domfældelse nødvendige bevis for tiltaltes skyld, hvorfor tiltalte frifindes i dette forhold. 

Landsretten finder, at foranstaltningen for overtrædelserne af politivedtægten, nu ordensbekendtgørelsen, skal fastsættes til en samlet bøde på 1.500 kr.

Kredsrettens dom ændres.

Tiltalte idømmes en bøde på 1.500 kr.

 

Sagsnummer: K 119/23

Domme med forklaringer