Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 jul 2023

Grønlands Landsret

Tiltalte frifundet ved Grønlands Landsret - K 041/23

En 35 årig mand blev ved Qeqqa Kredsret idømt for at have været i besiddelse af i alt 71.423,50 kr. der stammede fra salg af hash i Sisimiut og fik konfiskeret samme beløb.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. juli 2023 fremgår følgende:

Det fremgår af kredsrettens retsbog, at sagen har været forsøgt berammet til retsmøde i kredsretten i marts 2019, hvor sagen blev udsat, fordi politiet ikke kunne finde tiltalte og derfor ikke kunne forkynde indkaldelsen. Det må lægges til grund, at sagen herefter blev returneret til politiet med henblik på konstatering af tiltaltes opholdssted, da det fremgår af kredsrettens dom, at sagen blev indbragt for kredsretten i juli og december 2021. Uanset, at der ikke foreligger nærmere oplysninger om, hvilke bestræbelser politiet har gjort for at finde tiltalte, finder landsretten ikke grundlag for at anse sagen for at være forældet. Endvidere finder landsretten ikke grundlag for at afvise sagen som følge af, at sagen kan have haft længere døde perioder hos Grønlands Politi.  

Landsretten finder, at tiltalte på grundlag af det forkyndte anklageskrift har haft tilstrækkelig mulighed for at forberede sit forsvar, idet også den engelske oversættelse af anklageskriftet indeholder en beskrivelse af, hvilke faktiske omstændigheder, der efter anklagemyndighedens opfattelse udgør en overtrædelse af de dagældende bestemmelser om narkotikahæleri, nu kriminallovens bestemmelser om hæleri. Det kan således udledes af anklageskriftet, at det mest centrale bevistema i sagen er, om de 71.423,50 kr., som tiltalte blev fundet i besiddelse af i Sisimiut lufthavn, stammede fra salg af hash i Sisimiut.

Herefter, og da anklagemyndighedens bevisførelse ikke kan anses for overflødig, finder landsretten ikke grundlag for at tage tiltaltes afvisningspåstand til følge.

Landsretten anser tiltaltes forklaring om, hvorfor han transporterede det usædvanligt store kontantbeløb for at være utroværdig, da hans forklaring på centrale punkter har været skiftende under sagen, og da forklaringen forekommer efter omstændighederne usandsynlig.

Som sagen er forelagt for landsretten, kan det dog ikke anses for bevist med tilstrækkelig sikkerhed, at det omhandlede pengebeløb stammer fra salg af hash. Bevisførelsen har således ikke nærmere belyst tiltaltes økonomiske forhold, hans tilknytning til narkotikamiljøet i Grønland eller hans færden i Sisimiut.

Landsretten finder herefter, at anklagemyndigheden ikke har ført det bevis, der er nødvendigt for domfældelse, og derfor frifindes tiltalte.

 

Sagsnummer: K 041/23

Domme med forklaringer