Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 aug 2023

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt 40 timers samfundstjeneste - K 063/23

Em 44 årig mand blev ved Qaasuitsoq kredsret idømt til betinget anbringelse i Anstalten i 30 dage. Han havde udøvet vold mod sin datter, født den 18. januar 2012, ved flere gange at have løftet datteren i hovedet ved ørerne, hvorved hun hævede sig fra gulvet.

Af Grønlands Landsrets dom af 17. august 2023 fremgår følgende:

Landsretten finder, at forurettede har afgivet en troværdig forklaring, der støttes af de øvrige vidneforklaringer. Landsretten finder det herved bevist, at tiltalte, på tid og sted som anført i den rejste tiltale, flere gange har udøvet vold mod sin datter, ved at løfte hende i hovedet, så hun hævede sig over gulvet. Med disse bemærkninger tiltræder landsretten, at tiltalt er fundet skyldig i den rejste tiltale.

Det må, af de af forsvareren anførte grunde, antages, at kredsretten har lagt pigens forklaring uprøvet til grund. Landsretten finder imidlertid ikke grundlag for at antage, at en korrekt bevisvurdring, kunne have medført et andet udfald af sagen. Der er således ikke grundlag for at ophæve den indankede dom, jf. retsplejelovens § 559, stk. 1.

Foranstaltningen fastsættes til 40 timers samfundstjeneste, der skal udføres inden for en længstetid på 6 måneder, jf. kriminallovens § 88, jf. § 141, stk. 1. Tiltalte undergives endvidere tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år, jf. kriminallovens § 141, stk. 2. Landsretten har herved lagt vægt på forholdets karakter, sammenholdt med tiltaltes personlige forhold, herunder at tiltaltes forstraf er af ældre dato, og den lange sagsbehandlingstid.

I det anførte omfang ændres kredsrettens dom.

Tiltalte idømmes 40 timers samfundstjeneste, der skal udføres inden for en længstetid på 6 måneder. Tiltalte undergives endvidere tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år.

 

Sagsnummer: K 063/23

Domme med forklaringer