Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 aug 2023

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 3 måneder - K 013/23

En 46 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 1 år og skulle inden 4 uger betale 30.000 kr. i tort godtgørelse til forurettede for at have forsøgt at voldtage en anden mand ved andet seksuelt forhold.

Af Grønlands Landsrets dom af 17. august 2023 fremgår følgende:

Landsretten finder, at forurettede, har afgivet en detaljeret og troværdig forklaring. Forklaringen vedrørende voldsudøvelsen støttes af den dokumenterede politiattest og de foreviste fotografier af forurettede, samt af vidnerne, forklaringer. Landsretten lægger herefter til grund, at tiltalte kom ud på toilettet, hvor forurettede befandt sig, og at tiltalte trak forurettede ind til sig, kyssede ham på halsen og befølte ham på kroppen, herunder i skridtet og udtalte ”kom nu, giv nu slip” samt nævnte ordet ”sex”.  Landsretten lægger endvidere til grund, at tiltalte, da forurettede gjorde modstand, flere gange slog forurettede, og at ikke under 5 slag ramte forurettede. Landsretten har ikke fundet det bevist, at tiltalte sagde til forurettede, at han skulle knæle og sutte tiltaltes pik, som anført i den rejste tiltale. På denne baggrund finder Landsretten det ikke, med den til domfældelse tilstrækkelige sikkerhed godtgjort, at tiltalte forsøgte at opnå et samleje lignende forhold med forurettede, hvorfor tiltalte frifindes for påstanden om forsøg på voldtægt. Efter forholdets karakter finder Landsretten imidlertid, at tiltalte med sine udtalelser i den anførte sammenhæng og voldsudøvelse har gjort sig skyldig i blufærdighedskrænkelse omfattet af kriminallovens § 84, stk. 1, og vold omfattet af kriminallovens § 88, hvortil forholdet henføres i medfør af retsplejelovens § 476, stk. 3.

Efter forholdets karakter, herunder at gerningsbeskrivelsen i tiltalen alene omfatter de fremsatte udtalelser og voldsudøvelsen, fastsættes foranstaltningen til anbringelse i anstalt i 3 måneder.

Tortgodtgørelsen fastsættes til 5.000 kr.   

Kredsrettens dom ændres i overensstemmelse hermed.

Kredsrettens dom ændres således, at tiltalte, idømmes anbringelse i anstalt i 3 måneder.

Tortgodtgørelsen fastsættes til 5.000 kr.

 

Sagsnummer: K 013/23

Domme med forklaringer