Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

26 sep 2023

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 60 dage - K 039/23

En 51 årig kvinde blev ved Kujalleq kredsret idømt anbringelse i Anstalt for Domfældte i 2 år og 40 dage for at have opsøgt en anden kvinde og tildelt hende flere knytnæveslag i ansigtet samt at have truet kvinden og sagde: "Tulliani ajornerussooq" (på dansk: "det blev værre næste gang").

Af Grønlands Landsrets dom af 26. september 2023 fremgår følgende:

Skyldsspørgsmålet er ikke anket i forhold et, og tiltalte er i kredsretten dømt for vold ved at have tildelt forurettede flere knytnæveslag i ansigtet, hvorved kvinden pådrog sig blå mærker, hævelser og rift på næseryggen.

Forurettede har afgivet en vedholdende og fast forklaring om, at tiltalte i forbindelse med volden udtalte, at det ville blive værre næste gang eller lignende. Landsretten anser det på denne baggrund for bevist, at tiltaltes udtalelser måtte forstås som en trussel om grov vold. Henset til baggrunden for truslen og til, at truslen blev fremsat i forbindelse med, at tiltalte udøvede vold, må tiltalte have indset, at forurettede forstod udtalelsen som en trussel om, at tiltalte ville udøve grov vold mod forurettede, og derfor stadfæstes kredsrettens bevisresultat i sagens forhold to.

Den omhandlede episode med vold og trusler er sket i marts 2021, og det må efter de afgivne forklaringer lægges til grund, at episoden blev udløst af forurettedes relation til tiltaltes daværende mand. Herefter, og under hensyn forholdet mellem længden af restforanstaltningen og foranstaltningen for de nye forhold sammenholdt med tiltaltes aktuelt gode personlige forhold, finder landsretten, at det undtagelsesvist er forsvarligt ikke at udløse restforanstaltningen.

Det er skærpende, at episoden er sket i forurettedes hjem, og mens forurettedes søn var til stede. Det er endvidere skærpende, at forholdet er begået indenfor kort tid efter, at tiltalte blev prøveløsladt fra en sag om drab. Under disse omstændigheder og sammenholdt med den lange sagsbehandlingstid fastsættes foranstaltningen til 60 dages anstaltsanbringelse.

Landsretten er enig med kredsretten i, at forurettede har krav på godtgørelse for svie og smerte. Efter fast praksis tilkendes en godtgørelse på 1.505 kr. for svie og smerte i syv dage som følge af de tydelige blå mærker i ansigtet.

Tiltalte idømmes anstaltsanbringelse i 60 dage.

Tiltalte skal inden 4 uger betale 1.505 kr. til kvinden.

 

Sagsnummer: K 039/23

Domme med forklaringer