Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

Grønlands Landsret

Hvis du skal møde i Grønlands Landsret, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Åbningstider og lukkedage

Mandag-onsdag: 8.30-15.00

Torsdag: 8.30-17.00

Fredag: 8.30-12.00

Lukkedage 

Grønlands Landsret holder lukket i weekender og på helligdage som følger:

Grønlandske og danske helligdage, den 24. og 31. december samt Helligtrekongersdag den 6. januar fra kl. 12. 

Arbejdernes Internationale Kampdag 1. Maj fra kl. 12 samt Nationaldagen den 21. juni.

Kontaktoplysninger

Postadresse:

Grønlands Landsret
Postboks 1040
3900 Nuuk

Telefon: (+ 299) 36 39 00

Mail: post.landsret@domstol.gl

CVR: 30184432

EAN: 5790002652820


Kontoradresse:

Grønlands Landsret
Jens Kreutzmannip Aqqutaa 5
3900 Nuuk

 

Hvis du har spørgsmål til webmaster, skriv til: res@domstol.gl 

 

Brug af video

De store afstande mellem byerne i Grønland og de begrænsede transportmuligheder medfører blandt andet, at det er dyrt at rejse. Desuden vil en rejse ofte medføre, at den, der rejser skal være væk fra sit hjem og arbejde i flere dage. En rejse er således en dyr løsning, som kan have personlige konsekvenser for den rejsende.

Ved Domstolenei Grønland benyttes video, når det er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt og en praktisk løsning på geografiske udfordringer. I sager, hvor en part eller et vidne bor i en anden by end der, hvor sagen skal behandles, vil retterne høre parterne om deres holdning til brug af video. Det samme gælder, hvis parten eller vidnet ikke bor i Grønland.

Hvis parten eller vidnet bor i en bygd, skal vedkommende under alle omstændigheder transporteres til den nærmeste by, da der ikke er mulighed for at etablere videoforbindelse til bygderne.

Når retten skal tage stilling til, om en part eller et vidne skal deltage i et retsmøde via videoforbindelse, vil retten blandt andet lægge vægt på, hvor alvorlig en sag, der er tale om. I kriminalsager, der kan medføre længere tids anstaltsanbringelse vil retten være tilbageholdende med at bruge video. Det har også betydning, om det er en part eller et centralt vidne, der ønsker at deltage i retsmødet via video. Desuden vil retten tage hensyn til, hvor lang tid retsmødet forventes at tage, hvor mange personer, der skal deltage i retsmødet, parternes holdning til brugen af videoforbindelse og de omkostninger, der vil være forbundet med at transportere parten eller vidnet til det sted, hvor retsmødet skal holdes.

I nogle sager kan en part eller et vidne ønske at deltage i retsmødet via videoforbindelse fra Danmark. Når retten skal tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt, vil retten inddrage de samme forhold, som når en part eller et vidne ønsker at deltage via videoforbindelse fra en anden by i Grønland. Derudover vil retten også se på tidsforskellen mellem Grønland og Danmark og de praktiske muligheder, herunder de danske domstoles åbningstider.

Retssprog

Grønlandsk og dansk kan benyttes ved Grønlands Domstole. En part eller et vidne kan benytte det af de to sprog, som personen foretrækker.

Domstolene vil kommunikere med parterne på det af de to sprog, som parten foretrækker.

Hvis parterne ikke taler det samme sprog, benyttes tolk under retsmøderne, så alle deltagere forstår, hvad der bliver sagt på mødet.

Domstolene oversætter ikke parternes skriftlige henvendelser til retten eller skriftlige beviser, der sendes til retten under sagens forberedelse. Skriftlige dokumenter, der skal bruges som beviser i sagen, bliver tolket, hvis der er behov for det, når de læses op under et retsmøde.

Indbetalinger til retten

Retsafgifter betales på kontonr. 6471-1032663

Når du indbetaler retsafgiften, skal du huske at skrive:

  • Dit navn
  • Modpartens navn
  • Dit eget journalnummer, hvis du har et sådant
  • Rettens saglistenr., hvis du har fået det oplyst.

I 1. Instans (Retten i Grønland og kredsretterne) er retsafgiften i sagsbehandlingen således:

I sager vedrørende fogedforretninger, bortset fra tvangssalg af fast ejendom m.m. (retsplejelovens kapitel 56): 300 kr.

Tvangssalg af fast ejendom, skib og luftfartøj (retsplejelovens § 726): 500 kr.

For almindelige borgerlige sager (restplejelovens kapitel 55): 500 kr.


For bevisoptagelse uden retsmøde (retsplejelovens § 718): 400 kr.


Pantebreve og betaling til statskassen skal betales på kontonr. 6471-1732088

Parkering

Ved de 4 hovedtingsteder og ved landsrettens retsbygning i Nuuk, er der parkeringspladser ved siden af retsbygningerne. Disse parkeringspladser kan benyttes af domstolenes brugere.

De byer, hvor der er bitingsteder, har en mindre udstrækning, og der er derfor normalt ikke behov for at benytte et transportmiddel for at komme til retsbygningen.

Indlevering af processkrifter eller andet materiale

Meddelelser og processkrifter, der sendes til landsretten med brevpost eller som afleveres i landsretten, anses for modtaget den pågældende dag, hvis materialet modtages inden for åbningstiden.

Meddelelser og processkrifter, der sendes med mail, anses for modtaget den dag, hvor mailen er indgået i landsrettens elektroniske postkasse.

Materiale der modtages efter åbningstiden, vil blive anset for modtaget den næste dag, hvor landsretten har åbent.

Nyttige links

Sidst opdateret: 07. november 2023