Gå til sidens indhold

Højesteret

07 nov 2019

Højesteret

Afslag på anmodning om generhvervelse af førerretten efter færdselslov...

Lempede frakendelsesregler ved THC-kørsel og hensyn til jobsøgning kunne ikke danne grundlag for tilladelse til generhvervelse af førerretten før tid

Sag 4/2019
Kendelse afsagt den 7. november 2019

Anklagemyndigheden
mod
T

T, der var frakendt førerretten i 7 år for kørsel med THC i blodet, anmodede om tilladelse til at generhverve førerretten, efter der var forløbet 3 år af frakendelsestiden. Anmodningen skete med henvisning til en lempelse af frakendelsesreglerne for THC-kørsel vedtaget og ikrafttrådt efter pådømmelsen, og til sine personlige forhold, herunder at han var holdt op med at ryge hash, at han var færdiguddannet lærer, og at han gerne ville have kørekort for at kunne søge job længere væk fra København.

Højesteret fandt, at sanktionslempelsen ikke i sig selv kunne føre til, at kriteriet for generhvervelse før frakendelsestidens udløb – ”ganske særlige omstændigheder” – var opfyldt, men at lempelsen ville kunne indgå som et moment i den samlede vurdering heraf. Højesteret fandt endvidere, at der i denne sag uanset lempelsen ikke forelå ganske særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at førerretten kunne generhverves før tid.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 4/2019 (pdf)