Gå til sidens indhold

Højesteret

29 nov 2019

Højesteret

Om ankebegrænsning

Anke af familierettens dom krævede tilladelse fra Procesbevillingsnævnet

Sag BS-38036/2019-HJR
Kendelse afsagt den 29. november 2019

Statsforvaltningen traf i januar 2019 afgørelse om ophævelse af F’s ret til samvær med hans søn, hvilket F i februar 2019 påklagede til Ankestyrelsen. Den 1. april 2019, hvor det familieretlige system fik ny struktur, oversendte Ankestyrelsen sagen til Familieretten, der færdigbehandlede sagen. Ved dom af 16. april 2019 stadfæstede Familieretten Statsforvaltningens afgørelse.

F søgte Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke dommen til landsretten. Procesbevillingsnævnet meddelte imidlertid F, at dommen kunne ankes uden tilladelse, hvilket F herefter gjorde.

Landsretten afviste sagen, idet landsretten fandt, at retsplejelovens bestemmelse om ankebegrænsning på det familieretlige område sammenholdt med den overgangsbestemmelse, der var blevet indført i forbindelse med etableringen af den nye struktur på det familieretlige område, måtte forstås således, at anke krævede Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Sagen angik for Højesteret, om anke af familierettens dom krævede Procesbevillingsnævnets tilladelse, således at landsretten var berettiget til at afvise sagen med denne begrundelse.

Højesteret var enig med landsretten i, at anke krævede Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Læs hele kendelsen i sag BS-38036/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-38036/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-38036/2019-HJR (pdf)