Gå til sidens indhold

Højesteret

05 nov 2019

Højesteret

Om ansatte havde krav på yderligere pensionsår

To civilt ansatte i forsvaret havde ikke krav på yderligere pensionsår i forbindelse med deres afskedigelse

Sag BS-40032/2018-HJR
Dom afsagt den 5. november 2019

HK/Danmark
som mandatar for A og B
mod
Forsvarsministeriets Personalestyrelse

A og B blev afskediget fra forsvaret i 2013 som følge af den reorga­nisering og reduk­tion af antallet af medarbejdere, som forsvaret skulle gennem­fø­re som led i forsvarsforliget for 2013-2017. Sagen angik, om A og B som følge af en fast praksis eller kutyme, der knyttede sig til en ordning i henhold til en tekstanmærkning til finansloven for 2013 og en admini­stra­tiv kund­gørelse, havde ret til at få tillagt op til yderligere 10 pensionsår.

Højesteret lagde til grund, at civile ansatte i forsvaret, der efter tekstanmærkninger på de en­kelte finanslove og de hermed forbundne administrative forskrifter kunne tillægges yder­lige­re pensionsår, i en periode på ca. 30 år faktisk var blevet tildelt yderligere pensionsår, hvis de blev afskediget som følge af ind­gåede forsvarsforlig.

Højesteret fandt, at hjemlen til at tildele yderligere pensionsår gennem al­le årene havde været tekstanmærkningerne i de enkelte finanslove som afspejlet i de admi­nistrative forskrifter og ikke en fast praksis eller kutyme.

Højesteret fandt, at tekstanmærkningen i finanslo­ven for 2013 måtte forstås således, at for­svars­­ministeren alene havde haft bemyndigelse til at tillægge yderligere pensionsår ved af­skedigel­se i forbin­delse med gennemførelsen af forsvarsforliget for 2010-2014, mens for­svars­ministeren ikke havde haft hjemmel hertil så vidt angår forsvarsforliget for 2013-2017. Højesteret tiltrådte herefter, at A og B ikke havde krav på at få tillagt op til yder­ligere 10 pensionsår i forbindelse med deres afskedigelse fra forsvaret.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-40032/2018-HJR (pdf)

Læs landsrettens dom i sag BS-40032/2018-HJR (pdf)

Læs byrettens dom i sag BS-40032/2018-HJR (pdf)