Gå til sidens indhold

Højesteret

11 dec 2019

Højesteret

Om erstatning efter funktionærlovens § 3, stk. 2

Sygedagpenge, som en funktionær modtog i hele opsigelsesperio­den, kunne fra­drages i krav på erstatning ud over minimaler­stat­nin­gen

Sag BS-13560/2019
Dom afsagt den 11. december 2019

Lønmodtagernes Garantifond
mod
Ledernes Hovedorganisation
som mandatar for A

A blev i 2014 uberettiget bortvist fra sin stil­ling i en virksomhed, der efterfølgen­de gik kon­kurs. Han var omfattet af funktionærloven og havde et opsigelsesvarsel på fem må­ne­der. Han modtog sygedagpenge i hele opsigelsesperioden.

Sa­gen angik, om Lønmodtagernes Garantifond var berettiget til at fradrage de sygedagpenge, som A modtog i hele opsigelsesperio­den, i hans krav på erstatning ud over minimaler­stat­nin­gen, jf. funktionærlo­vens § 3, stk. 2.

Højesteret anførte, at hovedreglen efter ordlyden af funktionærlovens § 3, stk. 2, 1. pkt., er, at erstatningsopgø­relsen skal ske efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Som en undta­gel­se hertil har en funktionær dog efter 3. pkt. ret til minimalerstatning, uanset at funktio­næ­ren ikke har haft et modsvarende tab. Der er heller ikke holdepunkter i forarbej­derne til funk­tionærlovens § 3, stk. 2, for, at funktionæren, uanset anden ind­tægt i opsigelsesperioden, har ret til yderligere tabsuafhængig erstatning.

Højesteret fandt på denne baggrund, at funktionærlovens § 3, stk. 2, må forstås således, at anden indtægt i hele opsi­gelsesperioden skal fradrages i den tabsafhængige del af erstatnin­gen.

Som følge heraf var Lønmodtagernes Garantifond berettiget til at fradrage de sygedagpenge, som A modtog i hele opsigelsesperio­den, i hans krav på erstatning ud over minimaler­stat­nin­gen.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-13560/2019 (pdf)

Læs landsrettens dom i sag BS-13560/2019 (pdf)

Læs byrettens dom i sag BS-13560/2019 (pdf)