Gå til sidens indhold

Højesteret

19 jun 2019

Højesteret

Om forhøjelse af bidrag på realkreditlån

Der var hjemmel til at forhøje bidrag på realkreditlånet, og bidragsforhøjelsen kunne ikke tilsidesættes

Sag 169/2018
Dom afsagt den 19. juni 2019

A
mod
Jyske Realkredit A/S

Der var hjemmel til at forhøje bidrag på realkreditlånet, og bidragsforhøjelsen kunne ikke tilsidesættes

Sagen angik, om Jyske Realkredit havde hjemmel i sin aftale med A til med virkning fra den 1. januar 2015 at forhøje det bidrag, som han skulle betale for sit realkreditlån, og i givet fald, om forhøjelsen kunne tilsidesættes efter aftaleloven.

Højesteret fastslog, at aftalegrundlaget indeholdt en adgang for Jyske Realkredit til at forhøje bidraget med den anførte begrundelse.

Højesteret fastslog endvidere, at der i aftaler om realkreditlån må accepteres en bredere adgang for realkreditinstituttet til at forbeholde sig ensidigt at foretage ændringer af aftalen, end hvad der i andre tilfælde vil være foreneligt med aftalelovens regler i en aftale mellem en erhvervsdrivende og en forbruger, at der ved vurderingen af behovet for og størrelsen af en bidragsforhøjelse og af fordelingen af forhøjelsen på forskellige långrupper tilkommer realkreditinstituttet et forretningsmæssigt skøn, og at forhøjelsen var sagligt begrundet og ikke kunne anses for vilkårlig eller urimelig, og Højesteret havde således ikke grundlag for at tilsidesætte Jyske Realkredits skøn. Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelsen.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 169/2018 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 169/2018 (pdf)