Gå til sidens indhold

Højesteret

30 aug 2019

Højesteret

Ikke admittering af for sent indgivet anke

Ikke tilstræk­ke­ligt grundlag for at an­tage, at frist­overskridelsen ikke kunne tilregnes T, og an­ken blev derfor ikke admitteret

Sag 16/2019
Kendelse afsagt 30. august 2019

Anklagemyndigheden
mod
T

Ikke tilstræk­ke­ligt grundlag for at an­tage, at frist­overskridelsen ikke kunne tilregnes T, og an­ken blev derfor ikke admitteret

T og dennes for­svarer var til stede ved et retsmøde i byretten den 14. juni 2018, hvor en straf­fesag mod T blev optaget til dom. T blev i den forbindelse gjort be­kendt med tidspunktet for doms­afsigel­sen (den 21. juni 2018) og med reglerne om anke. Ved dom afsagt den 21. juni 2018 uden afhol­del­se af retsmø­de blev T dømt i sagen. Den 3. juli 2018 fremsendte byretten digitalt en ud­skrift af dommen til T og for­svareren og fremsendte samtidig en ankevej­led­ning til T. Den 6. juli 2018 anke­de T byret­tens dom til landsretten, som afviste anken som for sent ind­givet.

Højesteret udtalte, at T’s anke skulle have været iværksat inden 14 dage efter dommens afsigel­se, jf. retsplejelovens § 904, stk. 1, dvs. den 5. juli 2018. Idet der under de forelig­gen­de om­stændig­heder ikke var tilstrækkeligt grundlag for at an­tage, at frist­overskridelsen ikke kunne tilregnes T, blev anken ikke admitteret.

Landsretten var nået til samme resultat.


Læs hele kendelsen i sag 16/2019 (pdf)