Gå til sidens indhold

Højesteret

20 sep 2019

Højesteret

Om foranstaltning uden længstetid

Ikke adgang til at tidsbegrænse en foranstaltning uden længstetid

Sag 14/2019
Kendelse afsagt den 20. september 2019

Anklagemyndigheden
mod
A

Ikke adgang til at tidsbegrænse en foranstaltning uden længstetid

Sagen angik, om en foranstaltning uden længstetid kunne ændres, således at foranstaltningen blev gjort tidsbegrænset og udløb på en af retten fastsat dato.

I 2013 blev A i medfør af straffelovens § 68 dømt til at undergive sig tilsyn af kommunen, således at han skulle efterkomme tilsynsmyndighedens bestemmelser om ophold og behandling, og således at tilsynsmyndigheden kunne træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap. A blev endvidere dømt til at undergive sig ambulant psykiatrisk behandling ved psykiatrisk afdeling efter tilsynsmyndighedens bestemmelse. Under hensyn til arten af den pådømte kriminalitet blev der ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen, jf. straffelovens § 68 a, stk. 2.

Højesteret fastslog, at der hverken efter straffelovens § 68 a eller § 72 er adgang til ved en senere prøvelse af foranstaltningen at ændre den oprindelige bestemmelse om, at foranstaltningen skal være uden tidsbegrænsning, således at foranstaltningen tidsbegrænses, og der fastsættes en udløbsdato for foranstaltningen.

Landsretten var nået til samme resultat.


Læs hele kendelsen i sag 14/2019