Gå til sidens indhold

Højesteret

09 jan 2020

Højesteret

Ansøgning om kæretilladelse ikke imødekommet

Der forelå ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde kæretilladelse

Sag BS-21847/2019
Kendelse afsagt den 9. januar 2020

A
mod
X ApS under konkurs ved kurator advokat Anders Drachmann

Sagen angik, om As kære til landsretten kunne tillades, selv om kærefristen var overskredet. Som begrundelse for ansøgningen om tilladelse til at kære var anført bl.a., at As tidligere advokat ikke kunne anses for at have modtaget kendelsen, idet sagen ikke fremgik af hans sagsoversigt på sagsportalen. Subsidiært blev det anført, at As tidligere advokats adfærd var udtryk for uvillighed til fortsat at behandle sagen. Det blev desuden anført, at byretten havde oplyst over for A, at kendelsen var kæret, og at der i øvrigt burde anlægges en lempeligere vurdering, fordi der var tale om en sag om konkurskarantæne.

Højesteret fandt, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at kære trods fristens overskridelse undtagelsesvis burde tillades. Højesteret bemærkede bl.a., at kendelsen var gjort tilgængelig på sagsportalen, og at As advokat var adviseret herom pr. mail.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-21847/2019 (pdf)