Gå til sidens indhold

Højesteret

09 jan 2020

Højesteret

Om anklagemyndighedens frafald af kontraanke over for den ene af to ...

Anklagemyndigheden var ikke som følge af ankefrafald over for en medtiltalt afskåret fra at påstå skærpelse i ankesagen mod T. Straffen fastsat til fængsel i 80 dage, der blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste

Sag 121/2019
Dom afsagt den 9. januar 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T var ved landsretten fundet skyldig i grov vold, idet han i september 2018 foran en bar i Kø­ben­havns Lufthavn var strafferetligt medansvarlig for den vold, som en medtiltalt havde ud­ø­vet mod en forurettet, der blev tildelt flere skub, et knytnæveslag i ansigtet samt et slag i pan­­den med et ølglas, hvorved han pådrog sig en flænge i panden. T var for dette for­hold idømt 60 dages ubetinget fængsel, hvilket var en skærpelse af den straf på 60 dages be­tin­­get fængsel med vilkår om samfundstjeneste, som han var idømt ved by­retten.

Medtiltalte havde forud for landsrettens behandling af ankesagen ønsket at frafalde sin anke, hvis anklagemyndigheden samtidig frafaldt sin kontraanke til skærpelse. Dette havde an­klage­myndigheden imødekommet. T havde ikke frafaldt sin anke.

Spørgsmålet for Højesteret var, om anklagemyndigheden som følge af ankefrafaldet over for medtiltalte var afskåret fra at påstå skærpelse i ankesagen mod T.

Højesteret anførte, at retsplejelovens regler om anke til landsretten ikke indeholder nogen be­stem­­melse om spørgsmålet. Der er heller ikke grundlag for at udlede af straffelovens § 80, hvor­efter straffastsættelse skal ske under hensyntagen til ensartethed i retsanvendelsen, at an­klagemyndigheden er afskåret fra at påstå – og domstolene fra at idømme – en tiltalt en stren­gere straf end en medtiltalt, der er dømt i samme omfang som den ankende, men som ikke er omfattet af anken. Højesteret fandt, at T ikke kunne anses for at have haft en beret­ti­get og beskyttelsesværdig for­ventning om, at anklagemyndighedens frafald af kontraanken over for medtiltalte i forbindel­se med dennes ankefrafald også havde betydning for Ts anke til landsretten.

Højesteret fandt på den anførte baggrund, at anklagemyndigheden ikke under ankesagen, hver­ken for landsretten eller Højesteret, havde været afskåret fra at påstå skærpelse af den straf, som byretten havde idømt T.

Højesteret fandt af de grunde, der var anført af landsretten, og under hensyntagen til den ge­nerelle forhøjelse i maj 2018 af straffen for grov vold, at straffen skulle forhøjes til fængsel i 80 dage. Højesteret fandt, at der efter de regler, der var gældende på ger­ningstidspunktet, efter en samlet vurdering var tilstræk­ke­ligt grundlag for undtagelsesvis at gøre straffen betinget med vilkår om samfunds­tje­­neste.

Landsretten var nået til et andet resultat for så vidt angår strafudmålingen.

Læs hele dommen i sag 121/2019 (pdf)

Læs landsrettens dom i sag 121/2019 (pdf)

Læs byrettens dom i sag 121/2019 (pdf)