Gå til sidens indhold

Højesteret

10 jan 2020

Højesteret

Om udlevering af lydoptagelse

Der var ikke grundlag for at udlevere lydoptagelse fra retsmøde

Sag BS-40075/2019 og BS-40082/2019
Kendelse afsagt den 10. januar 2020

A
mod
Advokatnævnet

Advokatnævnet pålagde i 2017 A en bøde for tilsidesættelse af god advokatskik, der angik As adfærd i forbindelse med en straffesag, som var blevet hovedforhandlet i august 2015 ved Retten i Sønderborg, hvor A havde været beskikket som bistandsadvokat for den forurettede.

A indbragte Advokatnævnets afgørelse for byretten, som ved dom stadfæstede Advokatnævnets afgørelse, hvorefter A ankede byrettens dom til landsretten.

Under sagens behandling i landsretten anmodede A om, at Retten i Sønderborg blev pålagt at udlevere lydoptagelsen fra retsmødet i august 2015. Landsretten bestemte, at As anmodning ikke skulle tages til følge.

For Højesteret gjorde A bl.a. gældende, at retsbogen for det pågældende retsmøde ikke var retvisende, og at retsformanden i strid med sandheden havde tilført til retsbogen, at A indlod sig i diskussion med retsformanden og ikke ville rette sig efter hans anvisninger. A gjorde endvidere gældende, at han bl.a. efter bestemmelsen om meroffentlighed skulle gives aktindsigt i den del af lydoptagelsen af retsmødet, som angik retsformandens intervention i As afhøring af forurettede og As dialog med retsformanden.

Højesteret var enig med landsretten i, at der ikke var grundlag for at udlevere lydoptagelsen fra retsmødet, og det, som A havde anført for Højesteret, kunne ikke give grundlag for aktindsigt efter bestemmelsen om meroffentlighed.

Læs hele kendelsen i sag BS-40075/2019 og BS-40082/2019