Gå til sidens indhold

Højesteret

21 jan 2020

Højesteret

Om vindikation af bil mistet ved underslæb

A, der havde mistet sin bil ved underslæb, kunne kræve bilen udleveret fra den senere godtroende erhverver, B

Sag 107/2019
Kendelse afsagt den 21. januar 2020

A
mod
B

As daværende kæreste havde ved underslæb og dokumentfalsk solgt As bil til bilforhandleren C.

Spørgsmålet i sagen var, om A ved en umiddelbar fogedforretning kunne kræve bilen udleveret af B, som i god tro havde købt bilen af C. Afgørende herfor var, om A havde godtgjort eller sandsynliggjort sit besiddelseskrav til bilen.

Højesteret udtalte, at Højesteret ved de såkaldte Swane-domme, der begge angik tyveri, havde fastslået, at der gælder en vidtgående ret til vindikation, som kun kan fraviges i særlige tilfælde. Højesteret udtalte endvidere, at fravigelse må forudsætte, at den oprindelige ejer har udvist betydelig uforsigtighed eller urimelig passivitet, f.eks. ved ikke at have taget skridt til at forhindre en overdragelse, efter at ejeren er blevet bekendt med, at der er en nærliggende risiko herfor.

I den foreliggende sag havde A ikke overladt bilen til forhandleren, men mistet den ved underslæb og dokumentfalsk begået af hendes daværende kæreste. Hun havde ikke udstyret forhandleren med legitimation til at råde over bilen eller forholdt sig passiv, idet hun så hurtigt, som det var muligt, havde foretaget rimelige og relevante retsskridt i form af politianmeldelse med anmodning om beslaglæggelse af bilen samt sagsanlæg mod forhandleren. Højesteret fandt under disse omstændigheder, at det forhold, at A eventuelt kunne have foretaget yderligere retsskridt med henblik på at hindre, at bilen blev videresolgt, ikke kunne føre til, at hun havde mistet retten til at kræve bilen tilbage fra den senere godtroende erhverver, B.

Højesteret fandt herefter, at A havde godtgjort sit besiddelseskrav, og at hun derfor kunne kræve bilen udleveret.

Landsretten var nået et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 107/2019 (pdf)