Gå til sidens indhold

Højesteret

01 okt 2020

Højesteret

Bøde til fotojournalist i forbindelse med færdselsuheld

Fotojournalist blev idømt bøde for at have opholdt sig på et område inden for en afspærring og have undladt at efterkomme opfordringer til at flytte sig

Sag 39/2020
Dom afsagt den 1. oktober 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

Fotojournalisten T var i december 2017 til stede på et ulykkessted, hvorfra han rapporterede og tog fotos. T blev i landsretten fundet skyldig i at have opholdt sig på et område inden for den afspærring, som var etableret på ulykkesstedet, og i at have været i vejen for redningsmandskabet og undladt at efterkomme opfordringer til at flytte sig. For Højesteret angik sagen navnlig, om landsretten havde anvendt beredskabslovens § 41, stk. 2, urigtigt ved domfældelsen, og om domfældelse for overtrædelse af § 41, stk. 2, var i strid med T’s ret til ytringsfrihed efter artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Højesteret fastslog bl.a., at det efter beredskabslovens § 41, stk. 2, ikke er en betingelse, for at et område kan anses for afspærret, at der er opsat afspærringsbånd eller anden tilsvarende afmærkning. Afspærring kan f.eks. ske ved – som i den foreliggende sag – at lade redningskøretøjer med blå blink markere det område, hvor det ikke er tilladt at opholde sig i forbindelse med en redningsindsats.

Højesteret udtalte, at de begrænsninger, T som fotojournalist var undergivet i forbindelse med sin dækning af ulykken, indebar et indgreb i hans ret til ytringsfrihed efter artikel 10, stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Indgrebet havde imidlertid hjemmel i lov og havde et legitimt formål. Indgrebet var også proportionalt. Højesteret lagde vægt på, at landsretten efter bevisførelsen havde lagt til grund, at T på skadestedet var i vejen for redningsmandskabet, der var i færd med at forsøge at redde den tilskadekomnes liv, og at der ikke var oplyst om omstændigheder, som gjorde, at T ikke kunne udføre sit arbejde som fotojournalist fra placeringer uden for det afspærrede område. Højesteret tiltrådte på denne baggrund, at T var fundet skyldig i overtrædelse af beredskabslovens § 41, stk. 2, sådan som denne bestemmelse må forstås i lyset af artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Højesteret tiltrådte, at T var straffet med en bøde på 3.000 kr., og at der ikke var grundlag for at lade bøden bortfalde.

Højesteret nåede således til samme resultat som landsretten.

Læs hele dommen i sag 39/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 39/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 39/2020 (pdf)