Gå til sidens indhold

Højesteret

07 okt 2021

Højesteret

Manglende kontradiktion

Landsrettens kendelse om berigtigelse af anklageskrift blev ophævet, og kæresagen blev hjemvist til fornyet behandling i landsretten

Sag 31/2020
Kendelse afsagt den 5. oktober 2020.

Anklagemyndigheden
mod
T

Byretten traf under behandlingen af en straffesag, hvor der var rejst tiltale mod T for overtrædelser af narkotikalovgivningen, afgørelse om, at et forhold i anklageskriftet ikke kunne berigtiges som ønsket af anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden kærede afgørelsen til landsretten, dog uden at kæreskriftet blev forkyndt for T.

I en mail til landsretten anmodede T’s forsvarer om en frist til at komme med bemærkninger, hvis kæremålet blev realitetsbehandlet. Efter det oplyste blev forsvarerens mail imidlertid ved en fejl ikke videresendt fra landsrettens hovedpostkasse til afdelingen, før landsretten traf afgørelse om berigtigelsesspørgsmålet. Forsvareren havde således ikke haft lejlighed til at udtale sig inden landsrettens behandling af kæremålet, jf. retsplejelovens § 971, stk. 2. Efter karakteren af denne fejl ophævede Højesteret landsrettens kendelse og hjemviste kæremålet til fornyet behandling i landsretten.

Højesteret bemærkede, at det også var en fejl, at kæreskriftet til landsretten ikke blev forkyndt for T, jf. retsplejelovens § 970, stk. 1, men at denne fejl ikke kunne antages at have haft betydning for hans muligheder for at varetage sine interesser under kæremålet.

Læs hele kendelsen i sag 31/2020 (pdf)