Gå til sidens indhold

Højesteret

12 okt 2020

Højesteret

Om kommunes grøfteoprensning indebar gravearbejder

Kommunes oprensning af vejgrøft indebar ikke gravearbejder omfattet af ledningsejerloven, og kommunen havde ikke handlet ansvarspådragende

Sag BS-59253/2019-HJR
Dom afsagt den 12. oktober 2020

TDC A/S
mod
Hedensted Kommune

Biintervenient til støtte for TDC A/S:
Teleindustrien

Biintervenient til støtte for Hedensted Kommune:
Kommunernes Landsforening

I forbindelse med Hedensted Kommunes oprensning af en vejgrøft blev et telekabel tilhørende TDC beskadiget. Skaden skete ved, at kommunens grøfterenser skar kablet over. Sagen angik, om kommunen var erstatningsansvarlig for skaden. Det var i den forbindelse et hovedspørgsmål, om kommunen efter ledningsejerloven skulle have indhentet oplysninger fra ledningsejerregistret, inden grøfteoprensningen blev udført. Dette beroede navnlig på, om oprensningen indebar gravearbejder i lovens forstand.

Højesterets flertal udtalte bl.a., at ordet ”gravearbejder” ud fra en naturlig sproglig forståelse ikke omfatter overfladiske jordarbejder, og at de eksempler på gravearbejder, der er nævnt i lovens forarbejder, heller ikke vedrører sådanne arbejder.

Den grøfterenser, som kommunen anvendte, var egnet til at fjerne blade, græsafklip og andre bløde materialer (humus) fra grøften, men ikke beregnet til at grave. Maskinens maksimale arbejdsdybde var 10 cm, og den kunne maksimalt grave sig 8 cm ind i siden på en grøft. På den baggrund var flertallet enig med landsretten i, at kommunens grøfteoprensning ikke indebar gravearbejder omfattet af ledningsejerloven, og at kommunen ikke havde handlet ansvarspådragende.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-59253/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens dom i sag BS-59253/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens dom i sag BS-59253/2019-HJR (pdf)